FRI304  Arbeidspraksis (10 sp) 

(Work Praxis )

Fakta om emnet

Emnekode
FRI304
Emnenavn
Arbeidspraksis
Studiepoeng
10 sp
Semester
Vår
Undervisningsspråk
Norsk
Emneansvarlig
Thomas Vold
Praksis
Gjennomføres hos relevant virksomhet (ca 4 uker).

Kort om emnet

Emnet skal gi studentene erfaring i å arbeide med friluftslivsrelatert tematikk innen arbeidslivet. Studentene skal knytte seg til et foretak/organisasjon/virksomhet som jobber innenfor friluftslivsfeltet og de skal involveres i relevante og aktuelle arbeidsoppgaver. Målsettingen er at studentene skal få erfaring fra en arbeidsplass som er relevant for respektive students valgte fordypningsområde. Dette bør være en sammenheng mellom studentens valg av praksissted og tema for bacheloroppgaven i FRI-305. Studentene vil også inngå som læringsassistenter i forbindelse med friluftslivsundervisning på turer på 1. og 2. BA-nivå på NIH sine studieprogram. Denne undervisningspraksisen vil gjennomføres i samarbeid med faglærer som har ansvar for veiledning og oppfølging.

Store deler av praksisen kan bli gjennomført ute på turer, i ulike naturmiljø. Studentene må selv ha det utstyr som kreves for å være ute og delta i aktiviteter. Dette spesifiseres nærmere i undervisningen.

Læringsutbytte

Studenten skal etter gjennomført emne kunne

 • presentere hvordan valgt virksomhet arbeider for å nå sine definerte mål.
 • presentere en oversikt over den valgte virksomhetens verdigrunnlag, samt hvordan denne nedfeller seg i praktisk arbeid i virksomheten.
 • vise hvordan valgt virksomheten jobber med HMS-relaterte problemstillinger.
 • vurdere egen fagkompetanse opp mot de krav som stilles innen valgt virksomhetsområde. På bakgrunn av dette skal studenten identifisere og presenter kompetanseområder som det vil være hensiktsmessig å utvikle seg innenfor.
 • planlegge, gjennomføre og evaluere egen praksis innenfor virksomhetens arbeidsområde.
 • reflektere kritisk rundt etiske, bærekraftige og verdimessige problemstillinger knyttet til valgt virksomhet.

Læringsformer og aktiviteter

Emnet vil inneholde forelesninger i forkant av praksis og seminar i etterkant. Innholdet i arbeidspraksisen vil variere med hvilken type praksissted studentene velger. I praksisoppholdet skal studentene inngå i praksisstedets daglige gjøremål, som kan inkludere alt fra planlegging, gjennomføring, etterarbeid av turer, samt andre typer av arbeidsoppgaver relevant for praksisstedets virksomhet.

Arbeidspraksis skal gjennomføres hos relevant virksomhet.

Arbeidskrav

For å få vurdering i emnet kreves

 • Gjennomføre en undervisningspraksis (3-5 dager) med BA-Friluftsliv/FKI/Deltid.
 • Utarbeide en plan og lede evalueringen av undervisningspraksisen. Veiledet av faglærer.
 • Aktiv deltakelse i arbeidspraksis innen valgte virksomhet i ca. 150 timer (tilsvarende ca. 4 arbeidsuker).
 • 80 % oppmøte på forelesninger/undervisningsaktivitet og 100 % fremmøte og aktiv konstruktiv deltakelse i planlegging, gjennomføring og evaluering av praksis.

Arbeidskravene vurderes godkjent/ ikke godkjent.

I særskilte tilfeller der fravær skyldes sykdom ol. vil emneansvarlig i samarbeid med den enkelte student søke å finne alternative måter å ta igjen tapt undervisning/ læringsarbeid. 

Vurdering/eksamen

Praksis. Gradert karakter (A-F).

 • Praksisplan (vektes 30 %)
 • Praksisrapport (vektes (70 %)

Det forventes at studenten knytter erfaringer fra praksisperioden opp mot relevant teori, samt knytter det opp mot egen utviklingsprosess innen utdanningsløpet.

Vi gjør oppmerksom på at oppgaver som leveres i WISEflow vil bli kjørt gjennom plagiatkontroll.

Kjernelitteratur

1 DIGITALT KOMPENDIUM - som du finner i Canvas:
Vold, T. (Red.). (2022). FRI304: Arbeidspraksis: Våren 2023 [Digitalt kompendium]. 
* Denne PDF-en finnes i Canvas.

Innholdet (referanseliste) for det Digitale kompendiet, alfabetisk etter APA 7. utg.:
Heggen, K. (2008). Profesjon og identitet. I A. Molander & L. I. Terum (Red.), Profesjonsstudier (s. 321-332). Universitetsforlaget.

Horgen, A., Christoffersen, F., Hallandvik, L. & Høyem, J. (2019). Helse, miljø og sikkerhet i profesjonsrettet friluftsliv og naturbasert reiseliv. I L. Hallandvik  & J. Høyem (Red.), Friluftslivspedagogikk (s. 138-163). Cappelen Damm akademisk.

Rønnestad, M. H. (2008). Profesjonell utvikling. I A. Molander & L. I. Terum (Red.), Profesjonsstudier (279-294). Universitetsforlaget.

+ Selvvalgt litteratur 200 sider, knyttet opp mot type praksis. Avklares i samråd med veileder.