FRI100 Nærfriluftsliv (10 sp) 

(Friluftsliv practices )

Fakta om emnet

Emnekode
FRI100
Emnenavn
Nærfriluftsliv
Studiepoeng
10 sp
Semester
Høst og vår
Undervisningsspråk
Norsk
Emneansvarlig
Jannicke Høyem

Kort om emnet

Emnet er en innføring i friluftsliv som praktisk og teoretisk fagfelt. Friluftsliv som sosialt fenomen og aktivitetsområde utforskes, erfares og oppleves. Kulturhistoriske perspektiver og samtidsforståelse gir studentene innsikt i friluftslivets egenart. Studenten vil tilegne seg grunnleggende ferdigheter og kunnskaper som forutsetning for å utøve friluftsliv og uteaktiviteter med vekt på overskudd, naturopplevelse og sporløs ferdsel. Emnet har et didaktisk perspektiv og gir innføring i hvordan legge til rette for læring og opplevelse i friluftsliv. Videre vektlegges studentenes evne til å vurdere og utvikle egne friluftslivsfaglige kunnskaper.

Deler av undervisningen gjennomføres ute på turer i nærmiljøet (skog, kyst og urbane miljøer) gjennom hele året. Studentene må selv ha det utstyr som kreves for å være ute og delta i aktiviteter. Dette blir nærmere spesifisert i undervisningen. 

Læringsutbytte

Studenten skal etter gjennomført emne kunne

 • planlegge og gjennomføre turer i nærmiljøet med vekt på overskudd, naturopplevelse og sporløs ferdsel
 • legge til rette for læring og opplevelse ute på en trygg måte
 • reflektere over friluftsliv som forskningsfelt, sosialt og kulturelt fenomen
 • drøfte hvordan friluftsliv kan være kilde til læring, opplevelse, livskvalitet og bærekraft
 • arbeide selvstendig og sammen med andre i planlegging og gjennomføring av friluftsliv i nærmiljøet
 • vurdere og videreutvikle egne friluftslivsfaglige kunnskaper

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningen i emnets legges til rette gjennom praktiske opplegg ute, forelesninger, gruppeoppgaver og e-læringsverktøyet Canvas. Deler av undervisningen gjennomføres ute der studentene får erfaring med friluftsliv i nærmiljøet, i skogen og ved kysten. Flere utendørs opplegg er dagbasert. I tillegg inngår undervisning ute av flere døgns varighet, totalt ca. 8 døgn. Undervisningen foregår i NIHs naturnære omgivelser som består av skog, kyst og urbane miljøer.

I tillegg legges det opp til studentstyrt læring gjennom planlegging og gjennomføring av egentrening, turer og praksis. Studentene skal både i høst- og vårsemesteret utarbeide en plan for egen læring og gjennomføre og vurdere denne. Praktiske erfaringer, observasjoner og selvstendig fordypning i kjernelitteratur blir utgangspunkt for diskusjon, refleksjon og studentframlegg. Studentene skal samarbeide om å utvikle og gjennomføre tur- og undervisningsopplegg. 

Studentene skal gjennomføre praksis i grupper. I praksisperioden vil studentene arbeide med konkrete problemstillinger som blir utarbeidet i forkant av praksisen.

Arbeidskrav

For å få vurdering i emnet kreves

 • 80 % oppmøte på forelesninger/undervisningsaktivitet og 100 % oppmøte på forarbeid, gjennomføring og etterarbeid av turaktivitet/ praktisk undervisning.
 • Aktiv og konstruktiv deltakelse knyttet til turaktivitet og praksis. Dette gjelder forarbeid, gjennomføring og etterarbeid.
  • Ved fare for å ikke bestå arbeidskravet, skal studenten få skriftlig beskjed om å forbedre seg. Dersom dette ikke skjer, kan faglærer/emneansvarlig i samråd med programleder vedta at arbeidskravet ikke er godkjent.

I særskilte tilfeller der fravær skyldes sykdom eller lignende vil emneansvarlig i samarbeid med den enkelte student søke å finne alternative måter å ta igjen tapt undervisning/læringsarbeid. 

Vurdering/eksamen

 • Mappevurdering basert på fem arbeider som alle vurderes til bestått/ ikke bestått. Alle arbeidene må være bestått for å bestå emnet
  • En plan og en rapport for egentrening høst (individuelle oppgaver)
  • En plan og en rapport for egentrening vinter (individuelle oppgaver)
  • Praksisplan (gruppeoppgave)

 • Dagskurs førstehjelp. Bestått/ ikke bestått.

Kjernelitteratur

2 BØKER:
Mytting, I. & Bischoff, A. (2018). Friluftsliv (3. utg.). Gyldendal Undervisning.
Kap. 1-10 og 13-15 skal leses:
* Boka finner du til lån i biblioteket her: ORIA

Fuske, L., Bruland, Ø. S., Lund, B. M., Halvorsen, D., Rostrup, M., Mathiisen, T. M., Pettersen, F. O., Sætren, T., Toverud, K. C., & Norsk tindeklub. (2019). Førstehjelp på tur: Fjell-, høyde- og reisemedisin (3. rev. utg.). Fri flyt.
Sidene 15, 36, 42, 49, 50, 55, 113 og 221 skal leses:
* Boka finner du til lån i biblioteket her: ORIA

1 DIGITALT KOMPENDIUM som du finner i Canvas:
Høyem, J. (Red.). (2022). FRI100: Nærfriluftsliv: 2022-2023 [Digitalt kompendium]. 
** Denne (PDF) ligger i Canvas.

Innholdet (referanselista) i det Digitale kompendiet, alfabetisk etter APA 7. utg.:
Beames, S., Higgins, P. & Nicol, R. (2012). Learning outside the classroom: Theory and guidelines for practice. Taylor and Francis.
* Side 39-46.

Fasting, M. L. (2017). Barns utelek. Universitetsforlaget.
* Side 45-64.

Horgen, A. (2010). Friluftslivsveiledning vinterstid. Høgskoleforlaget.
* Side 231-279.

Jakobsen, A. M. & Pulli, K. K. (2021). Sikkerhet i nærmiljøfriluftsliv. I K. Østrem (Red.), Nærmiljøfriluftsliv i skolen (s. 274-297). Cappelen Damm Akademisk.

Khøn, Ø. & Rishovd, H. (2006). Kajakk: Hav-, tur- og mosjonspadling. Boksenteret Erik Pedettersen & Co.
* Side 6-19 og 134-143. 

Kvikstad, I. (2021). Naturen som matkilde. I K. Østrem (Red.), Nærmiljøfriluftsliv i skolen (s. 74-113). Damm Akademisk. 

Lundhaug, T. & Østrem, K. (2019). Å planlegge for læring i friluftsliv. I L. Hallandvik & J. Høyem (Red.),  Friluftslivspedagogikk (s. 50-66). Cappelen Damm Akademisk

Reusch, M. (2012). Allemannsretten: Friluftslivets rettsgrunnlag. Flux.
* Side 13-35.

Svardal, T. (2021). Bål for all slags vær og terreng. Kagge.
* Side 11-13, 23, 27-28, 45-52, 72, 80-83 og 137-139.

Wiestad, E. (2014). Stedene som former deg: Om rom og subjektivitet. Fagbokforlaget.
* Side 161-174.

1 TRYKT ARTIKKEL FRA TIDSSKRIFT:
Høyem, J. (2004). Egen utviklingsplan og refleksjonsnotater: Verktøy for selvstyrt læring i friluftslivsfaget. Kroppsøving, 54(6), 16-18.
* Denne PDF-en ligger i Canvas.
(OK iflg. Kopieringsavtalen jf. §15 / AGG - Bibl.)

1 ELEKTRONISK ARTIKKEL FRA TIDSSKRIFT:
Sinnes, A. T. & Straume, I. S. (2017). Bærekraftig utvikling, tverrfaglighet og dybdelæring: Fra big ideas til store spørsmål. Acta Didactica Norge, 11(3), 1-22. https://doi.org/10.5617/adno.4698
* Artikkelen finnes online: Klikk på denne lenken.

1 ELEKTRONISK ARTIKKEL:
Bø, S. (2020). «Friluftsparadokset – vi elsker naturen, men elsker naturen oss?» https://www.stf.no/artikler/meninger/20648-friluftsparadokset-vi-elsker-naturen-men-elsker-naturen-oss/
* Denne finnes online: Klikk på denne lenken.

1 ELEKTRONISK BROSJYRE:
Norsk Resuscitasjonsråd (2021). Hjerte-lungeredning til voksne (HLR). https://nrr.org/images/2022/HLR-med_hjertestarter.png
* Denne finnes online: Klikk på denne lenken.

1 E-BOK:
FeedbackFruits (2021). Feedback for learning: A comprehensive guide. https://meeting.feedbackfruits.com/hubfs/Ebook_Feedback_for_Learning.pdf
* Denne finnes online: Klikk på denne lenken.

1 LOV:
Friluftsloven. (1957). Lov om friluftslivet (LOV-2020-06-19-85). Lovdata. https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1957-06-28-16
* Denne finnes online: Klikk på denne lenken.

1 PODKAST:
Tursommer. (2020, juni). Sporlaust på tur. [Audio podkastepisode]. https://inspirasjon.ut.no/hengekoye-norgesferie-naertur/tursommer-sporlaust-pa-tur/104091
* Denne finnes online: Klikk på denne lenken.

1 YOUTUBE FILM:
Den norske turistforening. (2018, 6. september). Slik begynner du å padle kajakk [Videoklipp]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=OejRRUXJj6Q
* Videoen finnes her: Klikk på denne lenken.

 

Anbefalt litteratur

1 BOK:
Marstad (2011). Sopphåndboka. Tun.
* Boka finnes til lån i biblioteket her: ORIA