PPU404 Undervisning, danning og inkludering (15 sp) 

(Teaching, education and inclusion )

Fakta om emnet

Emnekode
PPU404
Emnenavn
Undervisning, danning og inkludering
Studiepoeng
15 sp
Semester
Vår
Undervisningsspråk
Norsk
Emneansvarlig
Mats Hordvik

Læringsutbytte

Studenten skal etter gjennomført emne kunne

  • gjøre rede for danning som et overordnet didaktisk begrep
  • analysere og vurdere ulike læringsteorier og i lys av disse drøfte hvilke muligheter som ligger i kroppsøving og idrettsfag for å tilpasse undervisningen til elevmangfoldet
  • planlegge, faglig begrunne, gjennomføre og vurdere opplæring i kroppsøving og idrettsfag med utgangspunkt i analyse av læreplaner og rammer, dybdelæring, modellbasert praksis og de muligheter og begrensninger ulike bevegelsessjangre representerer.
  • utforske digitale pedagogiske verktøy og ta i bruk nyere forsknings- og erfaringsbasert kunnskap om kroppsøving og ulike bevegelsessjangre som eksisterer i dagens bevegelseskultur
  • utøve profesjonsetisk holdning i møte med alle elever, foresatte og kolleger, og kan fremme dialog, toleranse og respekt
  • identifisere mulige tegn på mobbing, vold og seksuelle overgrep og kjenne til relevante samarbeidsparter og aktuelle tiltak
  • tilpasse undervisning og skape et trygt og inkluderende læringsmiljø for alle elever uansett kjønn, seksualitet, kultur, sosial klasse, alder, etnisitet, sosialitet og funksjonsevne
  • drøfte og konkretisere betydningen praktiske og estetiske læringsprosesser kan ha for utdanning, danning og identitetsutvikling

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningen er lagt til vårsemesteret og det brukes varierte undervisningsformer med utgangspunkt i kjernelitteratur, bevegelsessjangre og det å være lærer i skolen. Det kreves at studentene forbereder seg, deltar i samarbeid, medvirker og viser ansvar for egen og hverandres læring. Arbeidet varierer mellom forelesninger, individuelt studentarbeid, gruppearbeid, studentframlegg og gjennomføring av praktiske oppgaver både på NIH og i skolepraksis. 

Arbeidskrav

  • 80 % oppmøte.
  • Det gis en individuell oppgave.

Arbeidskrav må være godkjent før avsluttende vurdering i emnet.

Vurdering/eksamen

Praktisk-didaktisk gruppeoppgave. Bestått/ ikke bestått.

Kjernelitteratur

NB! Denne lista er for våren 2022, ev. oppdateringer kommer etter 16. oktober.

4 BØKER
:
Casey, A., Goodyear, V. A., & Armour, K. M. (Red.). (2017). Digital technologies and learning in physical education: Pedagogical cases. Taylor & Francis.
* Boka finner du til lån i biblioteket, her: ORIA
** Boka finnes også elektronisk: Klikk på denne lenken.
*** NB! For å åpne boka når du ikke er på campus, må du være pålogget VPN-klienten: Klikk på denne lenken.

Casey, A. & Kirk, D. (Red.). (2021). Models-based practice in physical education. Routledge.
* Boka finner du til lån i biblioteket, her: ORIA 
** Boka finnes også elektronisk: Klikk på denne lenken.
*** NB! For å åpne boka når du ikke er på campus, må du være pålogget VPN-klienten: Klikk på denne lenken.

Ohnstad, F. O. (2018). Profesjonsetikk i skolen: Læreres etiske ansvar (4. utg.). Cappelen Damm.
* Boka finner du til lån i biblioteket, her: ORIA

Sæle, O. (2017). Danningsperspektiver i kroppsøvingsfaget. Fagbokforlaget.
* Boka finner du til lån i biblioteket, her: ORIA

UTDRAG FRA 3 BØKER:
Berg, E. (20). Kroppsøving med rom for alle: Om læring, anerkjennelse, samhandling og utforsking. Fagbokforlaget.
Kap. 1, 3 og 5 skal leses:
* Boka finner du til lån i biblioteket, her: ORIA

Krumsvik, R. J. & R. Säljö (Red.) .(2020). Praktisk-pedagogisk utdanning: En antologi. Fagbokforlaget.
Kap. 2, 5, 7, 16, 17 og 18 skal leses:
* Boka finner du til lån i biblioteket, her: ORIA

Standal, Ø. F. & Rugseth, G. (Red.). (2021). Inkluderende kroppsøving (2. utg.). Cappelen Damm Akademisk.
Kap. 1, 2 og 6 skal leses:
* Boka finner du til lån i biblioteket, her: ORIA

1 ELEKTRONISK RAPPORT:
Reinar, L. M,. Vist, G. E., Kirkehei, I. & Kornør, H. (2018). Hvilke tegn og signaler som kan observeres av personell i barnehage og skole kan ha sammenheng med omsorgssvikt? En systematisk oversikt over oversikter (Rapport 2018). Folkehelseinstituttet. https://www.fhi.no/publ/2018/hvilke-tegn-og-signaler-som-kan-observeres-av-personell-i-barnehage-og-skol/
* Rapporten finnes online: Klikk på denne lenken.

1 DIGITALT KOMPENDIUM som du finner i Canvas:
Hordvik, M. (Red.). (2021). PPU404: Undervisning, danning og inkludering: Våren 2022 (Digitale kompendium). Norges idrettshøgskole.
* Denne PDF-en ligger i Canvas.

Innholdet(litteraturlista) til det Digitale kompendiet, alfabetisk etter APA 7. utg.:
Engebretsen, B. (2021). Dannelse som didaktisk begrep i kroppsøving. I E. E. Vinje (Red.), Didaktiske utfordringer i kroppsøving (s. 123-147). Cappelen Damm Akademisk.

Hordvik, M. & Aaring, V. (2021). Modellbasert praksis – èn visjon for fagfornyelse i kroppsøving. I E. E. Vinje (Red.), Didaktiske utfordringer i kroppsøving (s. 191-222). Cappelen Damm Akademisk.

Jordet, A. (2020).  Anerkjennelse i skolen: En forutsetning for læring. Cappelen Damm Akademisk.
* Side 227-257, Kjærlighet i skolen – i praksis.

Kvikstad, I. & Vinje, E. E. (2019). Yoga, skateboard og rumpeldunk - alternative bevegelsesaktiviteter i kroppsøvingsfaget? E. E. Vinje & J. Skrede (Red.), Fremtidens kroppsøvingslærer (s. 73-95). Cappelen Damm Akademisk.

Moen, B. B. (2014). Elevmangfoldet og det inkluderende klasserommet. I B. B. Moen (Red.), Kulturelt og etnisk elevmangfold i skolen (s. 19-38). Fagbokforlaget. 

Nilsen, S., & Herolfsen, C. (2019). Den spesialpedagogiske tiltakskjeden. I E. Befring, K.-A. Næss & R. Tangen, Spesialpedagogikk (s. 218-250). Cappelen Damm Akademisk.

Sæle, O. O. & Hallås, B. O. (2020). Kroppsøving i femårig lærerutdanning: Skolefag, profesjonsutvikling, forskning. Gyldendal.
* Side 137-168, Danning, undervisning og arbeidsmåter.

6 ARTIKLER FRA ELEKTRONISKE TIDSSKRIFTER (JOURNALER):

NB! Du må være pålogget VPN for å åpne noen av de elektronsike artiklene når du ikke er på campus: 
Klikk på denne lenken.

Casey, A. & MacPhail, A. (2018). Adopting a models-based approach to teaching physical education. Physical Education and Sport Pedagogy, 23(3), 294-310. https://doi.org/10.1080/17408989.2018.1429588
* Artikkelen finnes online: Klikk på denne lenken.

Casey, A., MacPhail, A., Larsson, H. & Quennerstedt, M. (2021). Between hope and happening: Problematizing the M and the P in models-based practice. Physical Education and Sport Pedagogy, 26(2), 111-122. https://doi.org/10.1080/17408989.2020.1789576
* Artikkelen finnes online: Klikk på denne lenken.

Hordvik, M., MacPhail, A. & Ronglan, L. T. (2019). Negotiating the complexity of teaching: A rhizomatic consideration of pre-service teachers’ school placement experiences. Physical Education and Sport Pedagogy, 24(5), 447-462. https://doi.org/10.1080/17408989.2019.1623189
* Artikkelen finnes online: Klikk på denne lenken.

Rekaa, H., Hanisch, H. & Ytterhus, B. (2019) Inclusion in physical education: Teacher attitudes and student experiences: A systematic review. International Journal of Disability, Development and Education, 66(19, 36-55. https://doi.org/10.1080/1034912X.2018.1435852
* Artikkelen finnes online: Klikk på denne lenken.

Strandbu, Å. (2005). Uforenelig kroppskulturer? Minoritetsjenters tilpasning, refleksivitet og overskridelse. Tidsskrift for ungdomsforskning, 5(1), 27-50. https://journals.oslomet.no/index.php/ungdomsforskning/article/download/1128/995/3369
* Artikkelen finnes online: Klikk på denne lenken.

Walseth, K. & Hæhre, H. (2014). Heteronormativitet i kroppsøvingsfaget. Tidsskrift for ungdomsforskning, 14(2), 28-51.
* Artikkelen finnes online: Klikk på denne lenken.

Anbefalt litteratur

UTDRAG FRA 1 BOK:
Metzler, M. & Colquitt, G. (2021). Instructional models for physical education (4. utg.). Routledge.
Kap 8-15 anbefales lest:
* Boka finner du til lån i biblioteket, her: ORIA

UTDRAG FRA 1 E-BOK
:
Soulié, T., Flygstrup, B. & Selmer, J. (2018). Alle til idræt. Videnscenter om handicap. https://videnomhandicap.dk/da/alletilidraet/
Del 1,2,3,4,5 og 6 anbefales lest:
* Boka finnes elektronisk/online her: Klikk på denne lenken.

1 ELEKTRONISK RAPPORT:
Bartlett, I., Larsen, I., & Huseby, S.H. (2013). Kroppsøving i klasse med elev som er synshemmet (Statped Skriftserie 16). Huseby kompetansesenter. https://www.statped.no/globalassets/fagomrader/syn/dokumenter_syn/kroppsoving.pdf
*Artikkelen finnes online: Klikk på denne lenken.

1 ARTIKKEL FRA ELEKTRONISK TIDSSKRIFT (journal):
Digranes, A. J. & Standal, Ø. F. (2019). «Det er gøy å løpe med venner»: Elever med utviklingshemminger og deres erfaringer i kroppsøving. Spesialpedagogikk, 84(2), 51-62. https://www.utdanningsnytt.no/files/2020/04/0IFT 8/Spesialpedagogikknr22019.pdf
*Artikkelen finnes online: Klikk på denne lenken.