IS210 Filosofiske perspektiver på idrett  (10 sp) 

(Philosophy of sport )

Fakta om emnet

Emnekode
IS210
Emnenavn
Filosofiske perspektiver på idrett
Studiepoeng
10 sp
Semester
Vår
Undervisningsspråk
Norsk
Emneansvarlig
Sigmund Loland

Kort om emnet

Emnet gir en grunnleggende innføring i idrettsfilosofi og idrettsetikk. Hensikten er å gjøre studentene i stand til kritisk og systematisk filosofisk og etisk refleksjon og analyse av sentrale temaer i og om idrett.

Læringsutbytte

Studenten skal etter gjennomført emne kunne

  • gjøre rede for filosofiske teorier om idrettens egenart og verdi
  • analysere etiske tema i idrett som fair play, bruk av prestasjonsfremmende midler og metoder, idrettens samfunnsmessige verdi og idrettens rolle i miljøspørsmål
  • forklare utvalgte tema i idrettens idehistorie
  • drøfte på kritisk og systematisk vis etiske spørsmål i idrett og håndtere etiske dilemma med bakgrunn i verdirefleksjon

Læringsformer og aktiviteter

Forberedelse og aktiv deltakelse i forelesningstimer, selvstendig arbeid med individuelle oppgaver, gruppearbeid med påfølgende presentasjoner, selvstudium.

Arbeidskrav

Studentene forventes å være til stede i all undervisning og skal ta del i gruppearbeid og to presentasjoner underveis i studiet.

Presentasjonene må være godkjent for å gå opp til avsluttende hjemmeeksamen.

Vurdering/eksamen

  • Individuell skriftlig eksamen, 3 timer, halvveis i kurset. Gradert karakter A-F. Vektes 1/3 av samlet karakter.
    • Tillatte hjelpemidler: Ingen
  • Individuell skriftlig hjemmeeksamen, 1 uke . Gradert karakter A-F. Vektes 2/3 av samlet karakter.
    • Maks 4000 ord med 1,5 linjeavstand i Times New Roman 12 pkt.

Det gjøres oppmerksom på at oppgaver som leveres i WISEflow vil bli kjørt gjennom plagiatkontroll.

Kjernelitteratur

1 BOK:
Murray, T. H. (2018). Good sport: Why our games matter - and how doping undermines them. Oxford University Press.
* Boka finner du til lån i biblioteket, her: ORIA
** Boka finnes også elektronisk: Klikk på denne lenken. 1 leser ad gangen.
*** NB! Du må være pålogget VPN-klienten for å åpne den elektroniske boka når du ikke er på skolen: Klikk på denne lenken.

UTDRAG FRA 4 BØKER:
Martinich, A. P. (2015). Philosophical writing: An introduction (4. utg.). Wiley & Sons.
Side 19-51, 143-149 og 150-168 skal leses:
* Boka finner du til lån i biblioteket, her: ORIA
 
Morgan, W. J. (Red.). (2017). Ethics in sport (3. utg.). Human Kinetics.
Side 273-286, 307-320, 355-360 og 373-396:
* Boka finner du til lån i biblioteket, her: ORIA

Skjeldal, G. (2022). «Kjærlighed», «Sportsgribbe» og «Cirkusartister»: Amatørførestillingar i norsk idrettsoffentlegheit 1866-1907 [Doktogradsavhandling, Norges idrettshøgskole]. Brage. https://hdl.handle.net/11250/3000586
Side 10, 66-84 og 245-285 skal leses:
* Avhandlingen finnes online: Klikk på denne lenken.

Slagstad, R. (2015). (Sporten): En idehistorie (3. utg.). Pax.
Side 144-213 og 721-750 skal leses:
* Boka finner du til lån i biblioteket her: ORIA

2 BOK-KAPITLER som du finnes som PDF i Canvas:
Attfield, R. (2018). Environmental ethics: A very short introduction. Oxford.
* Side 4-27.
(Klarert via BOLK 5.11.22./AGG - Bibl.)

Loland, S. (2002). Lek, spill og idrettens egenart. I Ø. Seippel (Red.), Idrettens bevegelser: Sosiologiske studier av idrett i et moderne samfunn (s. 13-27). Novus.
(Klarert via BOLK 5.11.22./AGG - Bibl.)

4 ARTIKLER FRA ELEKTRONISKE TIDSSKRIFT:

NB! Du må være pålogget VPN-klienten for å åpne de elektroniske artiklene når du ikke er på skolen: Klikk på denne lenken.

Breivik, G. (2021). ‘Richness in ends, simpleness in means!’ on Arne Naess’s version of deep ecological friluftsliv and its implications for outdoor activities. Sport, Ethics and Philosophy, 15(3), 417-434. https://doi.org/10.1080/17511321.2020.1789719
* Artikkelen finnes online: Klikk på denne lenken.

Loland, S. (2006). Olympic sport and the ideal of sustainable development. Journal of the Philosophy of Sport, 33(2), 144-156. https://doi.org/10.1080/00948705.2006.9714698
* Artikkelen finnes online: Klikk på denne lenken.

Sailors, P. R. (2014). Mixed competition and mixed messages. Journal of the Philosophy of Sport, 41(1), 65-77. https://doi.org/10.1080/00948705.2013.858398
* Artikkelen finnes online: Klikk på denne lenken.

Thau, T. (2021). Rethinking the unfair advantage argument. Journal Philosophy of Sport, 48(1), 63-81. https://doi.org/10.1080/00948705.2020.1816834
* Artikkelen finnes online: Klikk på denne lenken
.