FAF315 Kroppslig læring (10 sp) 

(Bodily learning )

Fakta om emnet

Emnekode
FAF315
Emnenavn
Kroppslig læring
Studiepoeng
10 sp
Undervisningsspråk
Norsk
Semester
Vår
Emneansvarlig
Kristin Vindhol Evensen

Kort om emnet

Dette emnet tar opp kroppslig læring og motorikk i lys av bevegelse og funksjonshemming som erfart fenomen. Med utgangspunkt i en fenomenologisk forståelse av funksjonshemming vil emnet fokuserer på kropp og bevegelse som meningsskapende for den som beveger seg. Gjennom undervisningen skal studentene bli i stand til å arbeide med ulike bevegelsesformer innen estetiske praksiser og i friluftsliv.

Læringsutbytte

Studentene skal:

Kunnskap

 • forstå bevegelse som erfart og meningsskapende fenomen
 • forstå begrepet kroppslig læring i relasjon til erfaringene deltakerne gjør i bevegelse
 • ha kjennskap til forskning på kroppslig læring og til måter kroppslig læring kan integreres i ulike kontekster

Ferdighet

 • benytte kunnskap om kroppslig læring og utvikling i relasjon til planlegging, gjennomføring og evaluering av bevegelsesformer
 • gjøre bruk av ulike miljø for å legge til rette for kroppslige erfaringer og bevegelsesmuligheter for mennesker med funksjonshemming
 • legge til rette for aktiviteter som har fokus på ulike opplevelsesdimensjoner

Generell kompetanse

 • ha kjennskap til hvordan friluftsliv og estetiske praksisformer kan gi nye bevegelsesmuligheter for personer med funksjonshemming
 • ha evne til å reflektere over kroppens rolle i læringsprosesser
 • utvikle evne til å legge merke til tause dimensjoner i pedagogikk og læring

Læringsformer og aktiviteter

Studiet gjør bruk av både teoretisk undervisning og praktisk utprøving av bevegelse.

Arbeidskrav

 • 80% oppmøte
 • 2 mappeoppgaver. Godkjent/ikke godkjent.

Arbeidskravet må være godkjent for å få gå opp til avsluttende eksamen.

Vurdering/eksamen

Hjemmeeksamen, inntil 4000 ord. Graderte karakterer (A-F).

Kjernelitteratur

Gjelder som kjernelitteratur for våren 2021
(Denne lista blir først oppdatert etter 16. oktober 2021 for våren 2022) 

UTDRAG FRA 3 BØKER
:
Duesund, L. (1995). Kropp, kunnskap og selvoppfatning. Universitetsforlaget.
Kap. 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10 og 11 skal leses:
* Boka finner du til lån i biblioteket her: ORIA
** Boka finnes også online: Klikk på denne lenken.

Engelsrud, G. (2006). Hva er kropp? Universitetsforlaget.
Kap. 1, 2, 4 og 5 skal leses:
* Boka finner du til lån i biblioteket her: ORIA

Løken, B. & Saabye-Christensen, L. (1999). Oslomarka: Årstidene, naturen, stemningene. Orion.
* Boka finnes online: Klikk på denne lenken.
** Biblioteket har ikke denne boka i trykt utgave.


UTDRAG FRA 1 DOKTORGRADSAVHANDLING I INSTITUSJONELT ARKIV:
Jordbru, A. A. (2012). Konversive gangvansker, -behandlingseffekt og typiske trekk [Doktorgradsavhandling, Norges idrettshøgskole, Oslol]. Brage. http://hdl.handle.net/11250/171361
Kap. 1, 2, 3, 4 og 11 skal leses:
* Avhandlingen finner du til lån i biblioteket her: ORIA
** Avhandlingen finnes også online/elektronisk: Klikk på denne lenken.


1 DIGITALT KOMPENDIUM som du finner i Canvas:
Evensen, K. V. (Red.). (2020). FAF315: Kroppslig læring: Våren 2021 (Digitalt kompendium). Norges idrettshøgskole.
** PDF-en ligger i Canvas.

Innholdet (litteraturlista) til det Digitale kompendiet, alfabetisk etter APA 7. utg.:
Dahlgren, L. O. & Szczepanski, A. (2004). Rum för lärande: Några reflexioner om utomhusdidaktikens särart. I I. Lundegård, P-.O. Wickman & A.Wohlin (Red.), Utomhusdidaktik (s. 9-23). Studentlitteratur.

Duesund, L. (2006). Kropp og rehabilitering. I A. Kissow & B. Therkildsen (Red.), Kroppen som deltager: Idræt og bevægelse i rehabiliteringen (s. 34-47). Handicapidrættens Videncenter.

Fallang, B. & Øien, I. (2010). Barns utvikling av motoriske ferdigheter. I Ø. Kvello (Red.), Barnas barnehage 2: Barn i utvikling (s. 161-176). Gyldendal Akademisk.


3 ARTIKLER FRA ELEKTRONISKE TIDSSKRIFT:

NB! For å åpne de elektroniske artiklene når du ikke er på skolen, må du logge deg inn via VPN: Klikk på denne lenken

Bjorbækmo, W. S. & Engelsrud, G. (2011). “My own way of moving” – Movement improvisation in children’s rehabilitation. Phenomenology & Practice, 5(1), 27-47
* Artikkelen finnes online: Klikk på denne lenken.

Sagen, L., Lysvik, L., Martinussen, I. & Gjærum, R. G. (2014). Snoezelen - å sanse en verden. Spesialpedagogikk, 14(02), 27-41. Hentet fra https://docplayer.me/1827124-Snoezelen-a-sanse-en-verden.html
* Artikkelen finnes online: Klikk på denne lenken.

Standal, Ø. F. (2014). Phenomenology and adapted physical activity: Philosophy and professional practice. Adapted Physical Activity Quarterly31(1), 35-48. https://doi.org/10.1123/apaq:2012-0064
* Artikkelen finnes online: Klikk på denne lenken.


1 ARTIKKEL FRA ETT TRYKT TIDSSKRIFT - som du finner som PDF i Canvas.
Kvistum, I. (2013). Blansekunstneren. Handikapnytt, 91, 21-25.
* Denne PDF-en finner du i Canvas.
(OK iflg. Kopieringsavtalen jf. §15 / AGG - Bibl.)


1 ELEKTRONISK RAPPORT:
Martiny, K. M. & Aggerholm, K. (2015). Ja, vi kan: Et pilotstudie fra HEC Vintercamp 2014. Helene Elsass Center. http://docplayer.dk/9946615-Kristian-moltke-martiny-kenneth-aggerholm.html
* Denne finnes online/elektronisk: Klikk på denne lenken.

Anbefalt litteratur

UTDRAG FRA 1 BOK:
Leder, D. (1990). The absent body. The University of Chicago Press.
Kap. 1 og 3 anbefales lest:
* Boka finner du til lån i biblioteket her: ORIA