FAF314 Praksislæring (10 sp) 

(Learning in practicum )

Fakta om emnet

Emnekode
FAF314
Emnenavn
Praksislæring
Studiepoeng
10 sp
Undervisningsspråk
Norsk
Semester
Høst og vår
Emneansvarlig
Kristin Vindhol Evensen
Praksis
Ca 50 dager i løpet av studieåret. Det må beregnes noe praksis utenom vanlig arbeidstid.

Kort om emnet

Gjennom studieåret skal studentene aktivt delta i praksis i ulike sammenhenger der tilpasset fysisk aktivitet finner sted: rehabilitering, idrett, pedagogiske virksomheter og i psykisk helsevern. Studentene skal reflektere over eget ståsted og faglighet i møtet med disse praksisfeltene, og omsette sine refleksjoner til meningsfull praksislæring. Læringen som skjer i praksis vil integreres med den faglige læringen som skjer i de andre emnene i studiet.

Læringsutbytte

Studentene skal:

Kunnskap

 • kjenne til hvordan tilpasset fysisk aktivitet skjer i ulike praksisfelt
 • kjenne til de viktigste aktørene i praksisfeltene, slik som ulike brukergrupper og tverrfaglige ressurser
 • ha kunnskap om de sosiale nettverkene som kan være ressurser til deltagerne i praksisfeltene
 • ha kunnskap om offentlige dokument (eksempelvis læreplan, rammeplan, lovverk, idrettspolitisk dokument) som benyttes i ulike virksomheter

Ferdighet

 • ha ferdigheter til å legge til rette for fysisk aktivitet for mennesker med ulike forutsetninger i ulike situasjoner
 • kunne belyse og forstå praksiserfaringer ut fra teoretiske perspektiv
 • kunne kommunisere med mennesker i ulike livssituasjoner
 • ha evne til å utforske hva som motiverer den enkelte til bevegelse
 • i møte med den enkelte kunne anerkjenne dens personlige kunnskap og erfaring

Generell kompetanse

 • opparbeide seg et ydmykt, reflektert og kritisk forhold til egen og andres praksis
 • reflektere over egen faglig praksis og justere denne under veiledning
 • vise at de er trygge på egen faglig kompetanse
 • kunne vise evne til å skape relasjon til andre mennesker
 • kunne reflektere over etisk utfordrende situasjoner i praksis og ta lærdom av disse i sin egen profesjonelle utvikling

Læringsformer og aktiviteter

Læringsformene i dette emnet er deltagelse i praksis. Omfanget av praksisen vil være om lag 50 dager i løpet av studieåret. Det må beregnes noe praksis utenom vanlig arbeidstid.

Arbeidskrav

 • 100% oppmøte på praksis.
 • Mappevurdering med 4 refleksjonsnotat fra de ulike praksiser. Godkjent/ikke godkjent.

Arbeidskravet må være godkjent før avsluttende vurdering i emnet.

Vurdering/eksamen

Praksisen vurderes til bestått/ikke-bestått.

Kjernelitteratur

2 ELEKTRONISKE ARTIKLER FRA TIDSSKRIFTER:
Rodgers, C. (2002). Defining reflection: Another look at John Dewey and reflective thinking. Teacher college record, 104(4), 842-866.
* Artikkelen finnes online: Klikk på denne lenken.

Standal, Ø. & Rugseth, G. (2014). Practicum in adapted physical activity: A Dewey-inspired action research project. Adapted Physical Activity Quarterly, 31(3), 219-239. https://doi.org/10.1123/apaq.2013-0105
* Artikkelen finnes online: Klikk på denne lenken.

1 ELEKTRONISK RAPPORT:
Wackerhausen, S. (2008). Erfaringsrum, handlingsbåren kundskab og refleksion (Skriftserie / Refleksion i praksis; Nr. 1/2008). http://ruml.au.dk/fileadmin/www.ruml.au.dk/skriftserier/refleksion_i_praksis/wackerhausen.pdf
* Denne finnes online: Klikk på denne lenken.