MET405 Kvalitativ forskning (5 sp) 

Fakta om emnet

Emnekode
MET405
Emnenavn
Kvalitativ forskning
Studiepoeng
5 sp
Undervisningsspråk
Norsk
Semester
Vår
Emneansvarlig
Aage Radmann

Kort om emnet

Emnet omfatter kunnskap om og øvelse i prosesser i planlegging, gjennomføring, analyse og tekstutvikling i forskning basert på materiale fra feltarbeid/observasjon, kvalitative intervjuer, ulike dokumenter/tekster/bilder etc.

Læringsutbytte

Studenten skal:

  • kunne utføre masteroppgave ved bruk av kvalitative forskningsmetoder
  • kunne arbeide med forholdet mellom problemstillinger, materialproduksjon, analyse og tekstutvikling
  • forstå sammenhenger mellom vitenskapsteori(er) og metode(r) og etiske spørsmål
  • ha forståelse for ulike forskerroller

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningen er lagt opp rundt bruk av CANVAS som (lærings)plattform. Undervisningen er lagt opp som dialog og studentdeltagelse, samt korte forelesninger/introduksjoner til tema, veiledning og respons på oppgaver som blir gitt.  Studentene skal øve seg på å skape materiale fra intervju og observasjon, samt analysere materiale (også tekst og bilde), samt få øvelse i valg og bruk av teori.

Arbeidskrav

Mappe: To innleveringer. Godkjent/ikke godkjent.

Mappen må være godkjent før innlevering av individuell skriftlig oppgave

Vurdering/eksamen

  • Skriftlig individuell oppgave med gradert karakter A-F.
    • Oppgaven skal være på maks 3000 ord med 1.5 i linjeavstand. Oppgaveteksten gis av emneansvarlig.

Vi gjør oppmerksom på at oppgaver som leveres i WISEflow vil bli kjørt gjennom plagiatkontrollprogrammet Urkund.

Kjernelitteratur

1 BOK:
Thagaard, T. (2018). Systematikk og innlevelse: En innføring i kvalitative metoder (5. utg.). Fagbokforl.
* Boka finner du til lån i biblioteket her: ORIA

1 DIGITALT KOMPENDIUM - som du finner i Canvas:
Radmann, Aa. (Red.). (2021). MET405: Kvalitativ forskning: Våren 2022 (Digitale kompendium). Norges idrettshøgskole.
** Denne PDF-en ligger i Canvas.

Litteraturlista (innholdet) til det Digitale kompendiet, alfabetisk i etter APA 7. utg.:
Fangen, K. (2010). Deltagende observasjon (2. utg.). Fagbokforlaget.
* Side 72-89, Deltagerroller.
* Side 90-105, Om det å observere og notere.

Johannessen, L. E. F. , Rafoss, T. W. & Rasmussen, E. B. (2018). Hvordan bruke teori? Nyttige verktøy i kvalitativ analyse. Universitetsforlaget.
* Side 21-48, Teori og analyse.

Järvinen, M. & Mik-Meyer, N. (2005). Observationer i en interaktionistisk begrebsramme. I M. Järvinen & N. Mik-Meyer (Red.), Kvalitative metoder i et interaktionistisk perspektiv (s. 97-120). Hans Reitzels Forlag.

Kvale, S. & Brinkmann, S. (2011). Interview: Introduktion til et håndværk (2 utg.). Hans Reitzels Forlag.
* Side 17-37, Introduktion til interviewforskning

Szulevicz, T. (2015). Deltagerobservation. I S. Brinkmann & L. Tanggaard (Red.), Kvalitative metoder: En grundbog (s. 81-96). Hans Reitzels Forlag.

Tanggaard, L. & Brinkmann, S. (2012). Intervjuet: Samtalen som forskningsmetode. I S. Brinkmann & L. Tanggaard (Red.), Kvalitative metoder: Empiri og teoriutvikling (W. Hansen, Overs.) (s. 17-45). Gyldendal akademisk.

2 ARTIKLER FRA ELEKTRONISKE TIDSSKRIFT:

NB! For å åpne de elektroniske artiklene når du ikke er på skolen, må du logge deg inn via VPN: 
Klikk på denne lenken.

Radmann, A,. Hedenborg, S. & Broms, L(2021). Social media influencers in equestrian sport. Frontiers in Sports and Active Living. https://doi.org/10.3389/fspor.2021.669026
* Artikkelen finnes online: Klikk på denne lenken.

Whaley, D. E., & Krane, V. (2011). Now that we all agree, let’s talk epistemology: a commentary on the invited articles. Qualitative Research in Sport, Exercise and Health, 3, 394-403. https://doi.org/10.1080/2159676x.2011.607186
* Artikkelen finnes online: Klikk på denne lenken.

Anbefalt litteratur

1 KAPITTEL FRA 1 BOK:
Brinkmann, S. (2013). Qualitative interviewing. Oxford University Press.
Side 1-43 Introduction to qualitative interviewing.
* Boka finner du til lån i biblioteket her: ORIA


5 ARTIKLER FRA ELEKTRONISKE TIDSSKRIFT
:

NB! For å åpne de elektroniske artiklene når du ikke er på skolen, må du logge deg inn via VPN: Klikk på denne lenken.

Halling, S. (2020). Phenomenology as fidelity to phenomena: Moving beyond the Van Manen, Smith, and Zahavi debate. The Humanistic Psychologisthttps://doi.org/10.1037/hum0000195
* Denne ligger som PDF i Canvas.
(OK iflg. Kopieringsavtalen jf. §15 / AGG - Bibl.)

Ronkainen, N. J. & Wiltshire, G. (2019). Rethinking validity in qualitative sport and exercise psychology research: a realist perspective. International Journal of Sport and Exercise Psychology, 1-16. https://doi.org/10.1080/1612197x.2019.1637363
* Artikkelen finnes online: Klikk på denne lenken.

Smith, B. & McGannon, K. R. (2018). Developing rigor in qualitative research: Problems and opportunities within sport and exercise psychology. International Review of Sport and Exercise Psychology, 11(1), 101-121. https://doi.org/10.1080/1750984x.2017.1317357
* Artikkelen finnes online: Klikk på denne lenken.

van Manen, M. (2019). Rebuttal: Doing phenomenology on the things. Qualitative Health Research, 29(6), 908-925. https://doi.org/10.1177/1049732319827293
* Artikkelen finnes online: Klikk på denne lenken.

Zahavi, D. (2018). Getting it quite wrong: van Manen and Smith on phenomenology. Qualitative Health Research, 29(6), 900-907. https://doi.org/10.1177/1049732318817547
* Artikkelen finnes online: Klikk på denne lenken


1 ARTIKKEL FRA 1 KONFERANSE:
Kleinman, S. (1970). Physical education and lived movement. I C. E. Mueller (Red.), National College Physical Education Association for Men: Proceedings annual meeting December 27-30, 1970, Portland, Oregon (s. 60-75). National College Physical Education Association for Men.
* Denne finner du som PDF i Canvas.
(OK iflg. Kopieringsavtalen jf. §15 / AGG - Bibl.)