MA431 Politikkutforming og praksiskontekster (10 sp) 

(Policy Making and Practical Context )

Fakta om emnet

Emnekode
MA431
Emnenavn
Politikkutforming og praksiskontekster
Studiepoeng
10 sp
Undervisningsspråk
Norsk
Semester
Vår
Emneansvarlig
Håkan Larsson

Kort om emnet

Emnet omhandler hvordan kroppsøving, friluftsliv, fritid og funksjonshemming og annerledeshet forstås historisk, kulturelt og som samfunnsfenomen. I emnet belyses diskurser og verdier samt sentrale lærings- og erfaringskontekster med utgangspunkt i begrepene sted, tid og rom, inne og ute. Emnet består av to delemner; Diskurser og verdier (5 stp), og lærings- og erfaringskontekster (5 stp). Emnet tar opp diskurser og verdier i sentrale institusjonelle sammenhenger mellom politikkutforming, kultur og samfunn, samt etiske utfordringer, verdikonflikter og maktforhold. I emnet undersøkes også hvordan mennesker med ulike forutsetninger erfarer, formes av og utformer kontekster, og hvordan disse kulturelt, samfunnsmessig og teoretisk er innrammet og gjort tilgjengelig/utilgjengelig for den enkelte og for grupper.

Læringsutbytte

Kunnskap

  • Studentene skal ha kunnskap om hva diskurser er, og ha kunnskap om sentrale verdikonflikter og maktforhold i ulike praksiskontekster
  • Studentene skal ha kunnskap om hvordan mennesker formes av og utformer sted og rom, inne og ute, og hvordan dette samfunnsmessig og teoretisk er innrammet historisk og kulturelt.

Ferdighet

  • Studentene settes i stand til å identifisere og analysere diskurser og verdier i ulike praksiskontekster
  • Studentene skal være i stand til å analysere og diskutere hvordan steder og rom har vært og er definert, brukt, endret, verdsatt og erfart.

Generell kompetanse

  • Studentene kan gjøre rede for og diskutere sentrale verdikonflikter og maktforhold i forholdet mellom politikkutforming og praksis.
  • Studentene kan gjøre rede for og diskutere det pedagogiske potensialet i ulike erfaringskontekster.

Læringsformer og aktiviteter

Arbeidet varierer mellom forelesninger, individuelt studentarbeid, gruppearbeid og masterseminar. Studentene skal delta aktivt i studiet og i masterseminarene. Studentene skal gjennomføre en selvstendig analyse av relevant litteratur om et selv-valgt tema innenfor emnet.

Arbeidskrav

Mappe
Studentene skal underveis i emnet arbeide med to oppgaver som inngår i mappen.
Hver av oppgavene vurderes til godkjent/ikke godkjent.

Mappen må være godkjent for å kunne gjennomføre eksamen.

Vurdering/eksamen

En ukes individuell hjemmeeksamen som består av et essay på 3000 ord utenom litteraturliste. Gradert karakter (A-F).

Vi gjør oppmerksom på at oppgaver som leveres i WISEflow vil bli kjørt gjennom plagiatkontrollprogrammet Urkund.

Kjernelitteratur

1 BOK:
Piggin, J. (2019). The politics of physical activity. Routledge.
* Boka finner du til lån i biblioteket, her: ORIA
** Boka finnes også elektronisk: Klikk på denne lenken.
*** NB! For å åpne boka når du ikke er på campus, må du være pålogget VPN-klienten: Klikk på denne lenken.

1 DIGITALT KOMPENDIUM som du finner i Canvas:
Larsson, H. (Red.). (2021). MA431: Politikkutforming og praksiskontekster: Våren 2022 (Digitalt kompendium). Norges idrettshøgskole.
* PDF-en ligger i Canvas.

Innholdet (litteraturlista) til det Digitale kompendiet, etter APA 7. utg.:
Beames, S., Higgins, P. & Nicol, R. (2012). Learning outside the classroom: Theory and guidelines for practice. Routledge.
* Side 39-46, Learning through landscapes

Eichberg, H. (2010). Bodily democracy: Towards a philosophy of sport for all. Routledge.
* Side 80-101, Outdoor activities and landscaping: Understanding natures in the plural

Hølbjerre Larsen, S. (2013). Parkour – at skabe steder med kroppen. I B. Vestergaard Madsen, J. O. Jensen & S. Højbjerre Larsen (Red.), Bevægelse i rum og rammer (Forum for idræt) (s. 63-76). Syddansk universitetsforlag.

Larsson, H. (2015). Poststructuralism and embodiment in sport. I I. Wellard (Red.), Researching embodied sport (s. 8-20). Routledge.

14 ARTIKLER I ELEKTRONISKE TIDSSKRIFTER:

NB! For å åpne de elektroniske artiklene når du ikke er på skolen, må du logge deg inn via VPN: Klikk på denne lenken.

Aasen, P., Prøitz, T. S., & Rye, E. (2015). Nasjonal læreplan som utdanningspolitisk dokument. Norsk pedagogisk tidsskrift, 99(6), 417-433.
* Artikkelen finnes online: Klikk på denne lenken.

Atkinson, M. (2010). Entering Scapeland: Yoga, fell and post-sport physical cultures. Sport in Society, 13(7/8), 1249-1267. https://doi.org/10.1080/17430431003780260
* Artikkelen finnes online: Klikk på denne lenken.

Beames, S. (2015). Place-based education: A reconnaissance of the literature. Pathways, 28(1), 27-30. https://beamingsimon.files.wordpress.com/2016/10/beames-2015-pathways-place.pdf
* Artikkelen finnes online: Klikk på denne lenken.

Borgen, J. S. & Engelsrud, G. (2020). Språkbruk om kroppsøving: Et kritisk blikk på ny læreplan i Fagfornyelsen (LK20). Acta Didactica Norden, 14(1), 1-19. https://doi.org/10.5617/adno.8099
* Artikkelen finnes online: Klikk på denne lenken.

Evans, J. (2004). Making a difference? Education and ‘ability’ in physical education. European physical education review, 10(1), 95-108. https://doi.org/10.1177/1356336X04042158
* Artikkelen finnes online: Klikk på denne lenken.

Evensen, K., Ytterhus, B. & Standal, Ø. F. (2017). He is not crying for real. severe, multiple disabilities and embodied constraint in two special-needs education units. Society, health and vulnerability, 8(1), 1-10. https://doi.org/10.1080/20021518.2017.1387474
* Artikkelen finnes online: Klikk på denne lenken.

Foley, J. T., Pineiro, C., Miller, D., & Foley, M. L. (2016). Including transgender students in school physical education. Journal of Physical Education, Recreation & Dance, 87(3), 5-8. https://doi.org/10.1080/07303084.2016.1131544
* Artikkelen finnes online: Klikk på denne lenken.

Kirk, D. (2012). Physical education futures: Can we reform physical education in the early 21st Century? eJRIEPS, 27. https://doi.org/10.4000/ejrieps.3222
* Artikkelen finnes online: Klikk på denne lenken.

Larsson, H., & Nyberg, G. (2017). ‘It doesn't matter how they move really, as long as they move.’ Physical education teachers on developing their students’ movement capabilities. Physical Education and Sport Pedagogy, 22(2), 137-149. https://doi.org/10.1080/17408989.2016.1157573
* Artikkelen finnes online: Klikk på denne lenken.

Larsson, H., Redelius, K., & Fagrell, B. (2011). Moving (in) the heterosexual matrix. On heteronormativity in secondary school physical education. Physical Education and Sport Pedagogy, 16(1), 67-81. https://doi.org/10.1080/17408989.2010.491819
* Artikkelen finnes online: Klikk på denne lenken.

Quennerstedt, M. (2019). Physical education and the art of teaching: Transformative learning and teaching in physical education and sports pedagogy. Sport, Education and Society, 24(6), 611-623. https://doi.org/doi/10.1080/13573322.2019.1574731
* Artikkelen finnes online: Klikk på denne lenken.

Skedsmo, G. & Mausethagen, S. (2017). Nye styringsformer i utdanningssektoren-spenninger mellom resultatstyring og faglig-profesjonelt ansvar. Norsk pedagogisk tidsskrift, 101(02), 169-179. https://www.idunn.no/npt/2017/02/nye_styringsformer_i_utdanningssektoren_-_spenninger_mellom
* Artikkelen finnes online: Klikk på denne lenken.

Säfvenbom, R., Geldof, J. & Haugen, T. (2014). Sports clubs as accessible developmental assets for all? Adolescents’ assessment of egalitarianism vs. elitism in school and sports. International Journal of Sport Policy and Politics, 6(3), 443-457. https://doi.org/10.1080/19406940.2013.815255
* Artikkelen finnes online: Klikk på denne lenken.

Thorjussen, I. M., & Sisjord, M. K. (2020). Inclusion and exclusion in multi-ethnic physical education: An intersectional perspective. Curriculum Studies in Health and Physical Education, 11(1), 50-66. https://doi.org/10.1080/25742981.2019.1648187
* Artikkelen finnes online: Klikk på denne lenken.

Anbefalt litteratur

2 ARTIKLER I ELEKTRONISKE TIDSSKRIFTER:
Birkelund, I. & Midthaugen, P. (2019). Ny som kroppsøvingslærer - hvordan oppleves det første året i yrket? Nordisk tidsskrift for utdanning og praksis, 13(1), 25-43. https://doi.org/10.23865/up.v13.1835
* Artikkelen finnes online: Klikk på denne lenken.

Mølstad, C. E. & Prøitz, T. S. (2019). Teacher-chameleons: The glue in the alignment of teacher practices and learning in policy. Journal of Curriculum Studies, 51(3), 403-419. https://doi.org/10.1080/00220272.2018.1504120
* Artikkelen finnes online: Klikk på denne lenken.

1 KAPITTEL FRA 1 BOK - som du finner som PDF i Canvas:
Wattchow, B. & Brown, M. (2011). A pedagogy of place: Outdoor education for a changing world. Monash University.
* Side 51-76, The case for place.
** Denne PDF-en ligger i Canvas.
(Klarert via BOLK 15.11.21. / Bibl. - AGG)