MET425 Spesiell metode - prosjektplan (5 sp) 

(Project plan )

Fakta om emnet

Emnekode
MET425
Emnenavn
Spesiell metode - prosjektplan
Studiepoeng
5 sp
Undervisningsspråk
Norsk
Semester
Vår
Emneansvarlig
Aage Radmann

Kort om emnet

Emnet gir spesifikk kjennskap til ulike måter å utforme prosjektplaner. Det legges vekt på at studentene skal forstå og bruke elementer som må inkluderes før oppstart av et forskningsarbeid/masteroppgave. Studentene må finne relevant litteratur for sitt tema/felt for masteroppgaven. Gjennom emnet skal studentene arbeide med å avgrense og tydeliggjøre den valgte fremgangsmåte/metode, samt begrunne denne og hvorfor et tema/område bør utforskes. Det legges vekt på å involvere studentene i å presentere og å gi kommentarer på prosjektplaner.

Læringsutbytte

Studenten får:

 • kunnskap om hvordan en prosjektplan skal bygges opp og hvilke elementer den skal inneholde
 • kunnskap om ulike typer problemstillinger og forskningsspørsmål
 • kunnskap i hvilke metoder og analysemåter som kan belyse/besvare ulike problemstillinger og forskningsspørsmål
 • kunnskap om å etablere sammenheng/intern konsistens mellom tema, problemstilling, empiri, metode og teori i et forskningsprosjekt
 • kunnskap om forskningsetiske problemstillinger, allment og i eget prosjekt

Studenten skal kunne:

 • avgrense og tydeliggjøre hva som kan være et relevant tema for et forskningsprosjekt
 • formulere og konkretisere relevante problemstillinger for et forskningsprosjekt
 • velge ut relevant litteratur og referere til denne på en korrekt måte i tekst
 • bygge opp en vitenskapelig tekst ved å utvikle en sammenheng mellom tema, kontekst, problemstilling, metode og teori
 • lage en realistisk fremdriftsplan
 • presentere eget forskningsprosjekt/masterplan
 • gi innspill på medstudenters fremlegg
 • planlegge og å utforme en prosjektplan for et forskningsprosjekt/masterprosjekt
 • ha en forståelse av hvordan ulike metoder og analyser er egnet for å belyses/besvare ulike problemstillinger
 • være i stand til å starte opp med egen masteroppgave

Læringsformer og aktiviteter

Emnet er lagt opp med studentaktive læringsformer der medvirkning er sentralt. Temaene som tas opp er kjent fra vitenskapsteori og fagemner på masterprogrammet, men settes i dette emnet sammen på nye og spesifikke måter i den enkelte students masterprosjekt. Studentene får øvelse i å presentere deler av prosjektbeskrivelser og tilbakemelding for læring er valgt som en sentral arbeidsform.

Arbeidskrav

Alle innleveringsoppgaver må være levert og godkjent før innlevering av prosjektplan.

Vurdering/eksamen

Prosjektplan. Bestått/ikke bestått.

 • Planen skal ha maks 7000 ord med linjeavstand 1.5 eksklusive tittelside, innholdsfortegnelse og referanseliste.

Vi gjør oppmerksom på at oppgaver som leveres i WISEflow vil bli kjørt gjennom plagiatkontrollprogrammet Urkund.

Kjernelitteratur

1 BOK:
Everett, L. E. & Furseth, I. (2012). Masteroppgaven: Hvordan begynne - og fullføre. Universitetsforlaget.
* Boka finner du til lån i biblioteket: ORIA

+ 350 sider selvvalgt litteratur.