MET400 Vitenskapelig metode (5 sp) 

(Research methods )

Fakta om emnet

Emnekode
MET400
Emnenavn
Vitenskapelig metode
Studiepoeng
5 sp
Undervisningsspråk
Norsk
Semester
Høst
Emneansvarlig
Kari Bø

Kort om emnet

Gjennom emnet vil studentene få innføring i de mest brukte kvantitative og kvalitative metodene innen ulike forskningstradisjoner i naturvitenskap, medisin/helsefag og samfunnsvitenskap. Emnet skal kvalifisere for veiledet forskningsarbeid med idrettsfaglige problemstillinger, og gi studentene redskaper for kritisk å vurdere og anvende ulike metoder og design.

Læringsutbytte

Kunnskap
Etter avsluttet emne har studenten grunnleggende kunnskap om:

 • forskjellen mellom påstander/ erfaring/ hypoteser/ teorier og forskningsbasert kunnskap
 • de mest anvendte forskningsdesignene innen det idrettsvitenskapelige forskningsfeltet og hvilke design som egner seg til å besvare ulike forskningsspørsmål
 • forskjellene mellom kvantitativ og kvalitativ forskningsmetode, herunder ulike forskerroller
 • observasjon og kvalitativt intervju og hvordan man vurderer metodisk kvalitet i kvalitativ forskning innen idrettsvitenskap
 • forhold knyttet til målemetoders følsomhet, reliabilitet og validitet
 • forskningsetiske prinsipper, Helsinki deklarasjonen og Vancouverreglene samt søknadsprosedyrer til Regional Etisk Komite, NIHs etiske komite og NSD

Ferdigheter
Etter avsluttet emne har studenten ferdigheter i:

 • kritisk tenkning i analyse av relevant litteratur med hensyn til metodisk kvalitet i ulike forskningsdesign og systematiske oversikter (kunnskapsbasert praksis og forskningsbasert kunnskap)
 • å redegjøre, vurdere og anvende ulike aspekter ved usikkerhet i målinger og testing av målemetoders følsomhet, reliabilitet og validitet
 • å reflektere rundt forskningsetiske prinsipper og følge forskningsetiske normer
 • å redegjøre for de ulike begrepene innen eksperimentelle studier, deskriptiv og analytisk epidemiologi, survey og kvalitative metoder

Generell kompetanse
Etter avsluttet emne har studenten generell kompetanse i å:

 • skille mellom utsagn, erfaring og forskningsbasert kunnskap
 • vurdere ulike studiers styrker og svakheter
 • kritisk kunne diskutere forskningsresultater og metodiske problemstillinger med fagfeller og til offentligheten

Læringsformer og aktiviteter

Den lærerstyrte undervisningen går over 20 timer. Kurset vil veksle mellom forelesning, selvstudium og oppgaveløsning.

Arbeidskrav

Måloppnåelse i emnet forutsetter en total studieinnsats på 150 timer. Det vil være ca 18 timer lærerstyrt undervisning. Studentene forventes å lese oppsatt litteratur i forkant av den lærerstyrte undervisningen.

Vurdering/eksamen

To dagers hjemmeeksamen. Gradert karakter A-F.

 • Det gis 4 oppgaver. En fra hver foreleser. Hver oppgave må være bestått (A-E).

Vi gjør oppmerksom på at oppgaver som leveres i WISEflow vil bli kjørt gjennom plagiatkontrollprogrammet Urkund.

Kjernelitteratur

1 BOK:
Thomas, J., Nelson, J. K. & Silverman, S. J. (2015). Research methods in physical activity (7. utg.). Human Kinetics.
Kapittel 1-5, 11 og 14-18 skal leses
* Boka finner du til lån i biblioteket herORIA

3 BOKKAPITLER som du finner som PDF-er i Canvas:
(Klarert via BOLK 19.06.21 / Bibl. - AGG)
Sparkes, A. & Smith, B. (2014). Qualitative research methods in sport, exercise and health: From process to product. Routledge.
* Side 6-32, What is qualitative research
* Side 83-114, Data collection

Thagaard, T. (2018). Systematikk og innlevelse: En innføring i kvalitative metoder (5. utg.). Fagbokforlaget.
* Side 11-31, Den kvalitative metodens egenart

1 NETTSIDE:
PEDro Scale
. (1999). https://www.pedro.org.au/english/downloads/pedro-scale/

Pluss forlesningsmateriale som er lagt ut på CANVAS

Anbefalt litteratur

NB! For å åpne de elektroniske artiklene når du ikke er på skolen, må du logge deg inn via VPN: Klikk på denne lenken.

Eksperimentelle studier/Systematiske oversikter
:
1 BOK:
Pallant, J. (2016). SPSS survival manual: A step by step guide to data analysis using IBM SPSS (6. utg). McGraw Hill Education.
*Boka finner du til lån i biblioteket her: ORIA

2 NETTSIDER:
Helsebiblioteket.no. (u.å.). Kunnskapsbasert praksis. https://www.helsebiblioteket.no/kunnskapsbasert-praksis

Helsebiblioteket.no. (u.å.). Statistikkhttps://www.helsebiblioteket.no/kunnskapsbasert-praksis/kritisk-vurdering/statistikk

Målemetoder, validitet og Reliabilitet:
1 ELEKTRONSIK ARTIKKEL FRA TIDSSKRIFT:
Scholtes, V. A. & Caroline B Terwee, C. B.  What makes a measurement instrument valid and reliable? Injury, 43(3), 236-240. https://doi.org/10.1016/j.injury.2010.11.042 
* Artikkelen finnes online: Klikk på denne lenken.

1 NETTSIDE:
COSMIN: Sjekkliste for vurdering av kvalitet for metodestudier: www.cosmin.nl

Kvalitet i kvalitativ forskning:
2 ELEKTRONISKE ARTIKLER FRA TIDSSKRIFTER
:
Smith, J. K. (2009). Judging research quality: From certainty to contingency. Qualitative Research in Sport and Exercise, 1(2), 91-100. https://doi.org/10.1080/19398440902908928
* Artikkelen finnes online: Klikk på denne lenken.

Sparkes, A. C. & Smith, B. (2009). Judging the quality of qualitative inquiry: Criteriology and relativism in action. Psychology of Sport and Exercise, 10, 491-497. https://doi.org/10.1016/j.psychsport.2009.02.006
* Artikkelen finnes online: Klikk på denne lenken.

1 BOKKAPITTEL:
Sparkes, A. C. & Smith, B. (2013). Qualitative research methods in sport, exercise and health: From process to product. Taylor and Francis.
* Side 179-205, Judging the quality of qualitative research
* Denne finner du som PDF i Canvas.
(Klarert via BOLK 19.06.21. / Bibl. - AGG)

Etikk:
6 NETTSIDER:
Etikkom.no. (2013, oktober). Helsinki deklarasjonen. De nasjonale forskningsetiske komiteene. https://www.etikkom.no/Helsinkideklarasjonen

ICMJE. (1999, desember). Recommendations for the conduct, reporting, editing, and publication of scholarly work in medical journalshttp://www.icmje.org/icmje-recommendations.pdf

Severinsen, J. & Ekern, L. (2017, 17. november). Vancouveranbefalingene. De nasjonale forskningsetiske komiteenehttps://www.etikkom.no/FBIB/Praktisk/Lover-og-retningslinjer/Vancouverreglene/

Norsk senter for forskningsdata. (u.å.). http://www.nsd.uib.no/

Meldeskjema for forsknings- og studentprosjekter som skal behandle personopplysninger:
De nasjonale forskningsetiske komiteene. (u.å.). Forskningsetisk bibliotekhttps://www.forskningsetikk.no/ressurser/fbib

Norges idrettshøgskole. (2019, 5. september). Maler og skjema (Meldeskjema for forsknings- og studentprosjekter som skal behandle personopplysninger). https://www.nih.no/forskning/forskning-pa-nih/prosjektadministrasjon/maler/

Epidemiologi/survey
:

2 KAPITLER FRA 1 BOK -  som du finner i Canvas:
Kohl, H. W. & Kimsey, C. D. (2009). Physical activity surveillance. I I-M. Lee, Epidemiologic methods in physical activity studies (s. 124-138).  Oxford University Press. 
* Denne finner du som PDF i Canvas.
(Klarert via BOLK 19.06.21. / Bibl. - AGG)

Lee, I-M. & Paffenbarger, R. S.(2009). Design of present-day epidemiologic studies of physical activity and health. I I-M. Lee, Epidemiologic methods in physical activity studies (s. 100-123). Oxford University Press.
* Denne finner du som PDF i Canvas.
(Klarert via BOLK 19.06.21. / Bibl. - AGG)