FAF312 Kroppsøving og idrett for personer med funksjonshemminger (10 sp) 

(Physical education and sports for persons with disabilities )

Fakta om emnet

Emnekode
FAF312
Emnenavn
Kroppsøving og idrett for personer med funksjonshemminger
Studiepoeng
10 sp
Undervisningsspråk
Norsk
Semester
Vår
Emneansvarlig
Ellen Berg

Kort om emnet

Dette emnet skal gi basiskunnskap om bevegelse i kroppsøvingsfaget og barnehage (heretter: pedagogiske virksomheter), samt den nasjonale og internasjonale idretten for personer med funksjonshemming. Ideologien om mangfold, inkludering og integrering har vært en sterk, samfunnsmessig trend over de siste tiårene. I dette emnet blir inkludering tematisert gjennom begreper som kjønn, klasse, etnisitet, funksjonshemming og klassifisering. Emnet skal undersøke hvilke konsekvenser disse begrepene har hatt og har i pedagogiske virksomheter og idrettsorganisasjoner.

Læringsutbytte

Studentene skal:

Kunnskap

 • ha kunnskap om mangfold og inkludering i pedagogiske virksomheter
 • ha kjennskap til nasjonale og internasjonale organisasjoner for idrett for personer med funksjonshemming, samt aktiviteter og regelverk innen disse
 • kjenne til hvordan temaer som eksempelvis kjønn og klassifisering påvirker inkludering i idrett og pedagogiske virksomheter


Ferdighet

 • ha ferdigheter til å arbeide med mangfold og inkludering i idrett og pedagogiske virksomheter
 • kunne vurdere hvordan prinsipper om tilpasset opplæring bør benyttes i pedagogiske virksomheter
 • kunne ha en oversikt over hvilke bevegelsesaktiviteter som finnes som fritidstilbud for mennesker med funksjonshemming


Generell kompetanse

 • ha kunnskap og ferdighet til å veilede kroppsøvingslærere om ulike måter en kan skape et inkluderende læringsmiljø
 • kunne omsette organisatorisk kunnskap om idrett til inkluderende praksis
 • reflektere over bevegelse og mangfold som ressurs i pedagogiske virksomheter
 • vise evne til kritisk tenkning og refleksjon i arbeid med inkludering i idrett og pedagogiske virksomheter

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningen vil bestå av forelesinger, samt studentaktive læringsformer ved eksempelvis gruppearbeid og tverrfaglig samarbeid med studenter på andre studieretninger. Studentene skal selv oppsøke og delta i organiserte idretter for personer med funksjonshemming i løpet av emnet.

Arbeidskrav

 • 80% oppmøte
 • 2 mappeoppgaver. Godkjent/ikke godkjent.

Arbeidskravet må være godkjent for å få gå opp til eksamen.

Vurdering/eksamen

 • 1 godkjent gruppepresentasjon. Gruppene består av 3-5 studenter. Bestått/ikke bestått.
 • Individuell skriftlig hjemmeeksamen. Gradert karakter (A-F).

Kjernelitteratur

Gjelder som kjernelitteratur for våren 2021
(Denne lista blir først oppdatert etter 16. oktober 2021 for våren 2022) 


UTDRAG FRA 2 BØKER
:
Martin, J. J. (2018). Handbook of disability sport and exercise psychology. Oxford University Press.
Kapittel 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18 og 20 skal leses:
* Boka finner du til lån i biblioteket: ORIA

Standal, Ø. & Rugseth, G. (Red). (2015). Inkluderende kroppsøving. Cappelen Damm Akademisk.
Kapittel 1, 2, 3, 4, 6 og 7 skal leses:
* Boka finner du til lån i biblioteket: ORIA


UTDRAG FRA 2 DOKTORAVHANDLINGER:
Apelmo, E. (2013). Som vem som helst: Kön, funktionalitet och idrottande kroppar [Doktorgradsavhandling]. Lunds universitet.
Kapittel 3, 7, 9, og 11 skal leses:
* Denne finner du til lån i biblioteket: ORIA
** Den finnes også elektronisk/online her: Klikk på denne lenken.

Svendby, E. B. (2013). "Jeg kan og jeg vil, men jeg passer visst ikke inn": En narrativ studie om barn og unges erfaringer med kroppsøvingsfaget når de har en sjelden diagnose (fysisk funksjonshemning) [Doktorgradsavhandling]. Norges idrettshøgskole.
Kapittel 1, 3, 4 og 7 skal leses:
* Denne finner du til lån i biblioteket: ORIA
** Den finnes også elektronisk/online her: Klikk på denne lenken.


1 DIGITALT KOMPENDIUM - som du finner i Canvas:
Berg, E. (Red.). (2020). FAF312: Kroppsøving og idrett for personer med funksjonshemminger: Våren 2021 (Digitalt kompendium). Norges idrettshøgskole.
** Denne PDF-en ligger i Canvas

Innholdet (litteraturlista) til det Digitale kompendiet, alfabetisk etter APA 7. utg.:
Howe, P. D. (2008). The cultural politics of the paralympic movement: Through an anthropological lens (Routledge Critical Studies in Sport). Routledge.
* Side 15-37, A social history of sport for the disabled.

Sørensen, M. & Kahrs, N. (2011). En idrett for alle? Erfaringer med integrering av personer med funksjonsnedsettelser i norsk idrett. I D. V. Hanstad, G. Breivik, M. K. Sisjord & H. B. Skaset (Red.), Norsk idrett: Indre spenning og ytre press (s. 337-354). Akilles.


4 ARTIKLER FRA ELEKTRONISKE TIDSSKRIFT:
Osnes, H. & Skaug, H. N. (2015). Kroppslig lek, fysisk miljø og helse i barnehagen. Første steg, 15(2), 18-21. https://utdanningsforskning.no/artikler/kroppslig-lek-fysisk-miljo-og-helse-i-barnehagen/
* Artikkelen finnes online: Klikk på denne lenken.

Osnes, H. & Skaug, H. N. (2015). Kroppslig lek, voksenkontakt og sosialt lekemønster i barnehagen. Første steg, 15(3), 50-54. https://utdanningsforskning.no/artikler/kroppslig-lek-voksenkontakt-og-sosialt-lekemonster-i-barnehagen/
* Artikkelen finnes online: Klikk på denne lenken.

Wilhelmsen, T. & Sørensen, M. (2017). Inclusion of children with disabilities in physical education: A systematic review of literature from 2009-2015. Adapted Physical Activity Quarterly, 34(3), 311-337. https://doi.org/10.1123/apaq.2016-0017
* Artikkelen finnes online: Klikk på denne lenken.
** NB! For å åpne denne elektroniske artikkelen når du ikke er på skolen, må du logge deg inn via VPN: Klikk på denne lenken.

Wilhelmsen, T. & Sørensen, M. (2018). Physical Education-related home-school collaboration: The experiences of parents of children with disabilities. European Physical Education Review, 1–17. https://doi.org/10.1177/1356336X18777263
* Artikkelen finnes online: Klikk på denne lenken.
** NB! For å åpne denne elektroniske artikkelen når du ikke er på skolen, må du logge deg inn via VPN: Klikk på denne lenken.