FAF311 Perspektiver på funksjonshemminger og samhandling  (10 sp) 

(Perspectives on disability and interaction )

Fakta om emnet

Emnekode
FAF311
Emnenavn
Perspektiver på funksjonshemminger og samhandling
Studiepoeng
10 sp
Undervisningsspråk
Norsk
Semester
Høst
Emneansvarlig
Kristin Vindhol Evensen

Kort om emnet

Dette emnet tar for seg ulike perspektiv på funksjonshemming og fysisk aktivitet. Perspektivene inkluderer den enkeltes erfaring med bevegelse, bevegelse i sosiale kontekster, og bevegelse i et medisinskfaglig perspektiv. Perspektivene brukes også for å forstå ulike former for samhandling. Gjennom casestudier av et utvalg funksjonshemminger som blir belyst ved hjelp av levde erfaringer og medisinsk kunnskap, er hensikten å få innsikt i hvordan idrettspedagogiske tiltak kan tilpasses på en formålstjenlig og taktfull måte som tar hensyn til ulike menneskers måte å kommunisere på. Slik blir idrettspedagogens rolle i tverrfaglig samarbeid og i deltagerens læringsprosess synliggjort.

Læringsutbytte

Studentene skal:

Kunnskap

 • ha innsikt i begrepene normalitet og annerledeshet
 • ha grunnleggende kunnskap om medisinske, sosiokulturelle og fenomenologiske perspektiver på funksjonshemming.
 • ha kunnskap om pedagogiske muligheter i samhandling og kommunikasjon
 • ha forståelse knyttet til aspekter ved tverrfaglighet

Ferdighet

 • analysere situasjoner ut fra medisinske, sosiokulturelle og fenomenologiske perspektiver på funksjonshemming
 • i møte med personer med funksjonshemming kunne anerkjenne den enkeltes personlige kunnskap og erfaring
 • benytte faglig kunnskap til å begrunne og evaluere idrettspedagogiske tiltak
 • kunne finne og nyttiggjøre seg relevant idrettspedagogisk fagkunnskap
 • ha ferdigheter til å inngå i tverrfaglig samarbeid

Generell kompetanse

 • kunne anvende pedagogiske virkemidler ut fra ulike perspektiv på funksjonshemming for å fremme deltagerens læringsprosesser
 • kunne vurdere og anerkjenne når og hvor de ulike perspektivene på funksjonshemming best kommer til sin rett og hvordan de kan sameksistere
 • ha innsikt i og evne til å justere egen praksis i møtet med fagfeltet og den enkelte deltager/bruker

Læringsformer og aktiviteter

Emnet er organisert med forelesinger i sentrale emner, samt studentaktive arbeidsformer. Studentene arbeider i grupper og på egenhånd hvor de skal engasjere seg i lesing og diskusjon av sentrale tekster. Studentene skal aktivt bruke sine erfaringer fra praksis for å utvikle sin kompetanse.

Arbeidskrav

3 mappeoppgaver som vurderes til godkjent/ikke godkjent.

Arbeidskravet må være godkjent for å kunne gjennomføre avsluttende vurdering/eksamen.

Vurdering/eksamen

Individuell skriftlig eksamen (hjemme), 6 timer, alle hjelpemiddel. Graderte karakter (A-F).

Kjernelitteratur

1 BOK:
Tøssebro, J. (2010). Hva er funksjonshemming? (Hva er; 36). Universitetsforlaget.
* Boka finner du til lån i biblioteket her: ORIA
** Denne boka finnes som lydbok hos NLB: Klikk på denne lenken.
NB! Hvem har lånerett hos Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek (NLB): Klikk på denne lenken.​

UTDRAG FRA 3 BØKER:
Grue, L. (2016). Normalitet. Fagbokforlaget.
Disse sidene skal leses: 9-21 og 71-102:
* Boka finner du til lån i biblioteket her: ORIA

Lagerkvist, B., & Lindgren, C. (2012). Barn med funktionsnedsättning. Studentlitteratur.
Kap. 2, 4, 7-21 og 23 skal leses:
* Boka finner du til lån i biblioteke her: ORIA

UTDRAG FRA 1 E-BOK
:
Shakespeare, T. (2006). Disability rights and wrongs. Routledge. http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=178981&site=ehost-live
Side 1-82 skal leses:
* Boka finnes elektronisk/online: Klikk på denne lenken.
** NB! For å åpne denne boka når du ikke er på campus, må du være pålogget VPN-klienten: Klikk på denne lenken.

1 DIGITALT KOMPENDIUM som du finner i Canvas:
Evensen, K. V. (Red.). (2021). FAF311: Perspektiver på funksjonshemminger og samhandling: Høsten 2021 (Digitalt kompendium). Norges idrettshøgskole.
** Denne (PDF) ligger i Canvas.

Innholdet (litteraturlista) til det Digitale kompendiet, alfabetisk etter APA 7. utg.:
Grue, L. (2004). Funksjonshemmet er bare et ord: Forståelser, fremstillinger og erfaringer. Abstrakt forlag.
* Side 101-131, Medisinsk og sosial forståelse av funksjonshemming

Lorentzen, P. (2009). Kommunikasjon med uvanlige barn. Universitetsforlaget.
* Side 63-79, I sitt riktige element
* Side 89-95, I sin egenart

Standal, Ø. F. (2010). Pedagogisk arbeid i rehabilitering: Ei drøfting av praktiske, pedagogiske handlingar. I K. Steinsholt & K. Pedersen (Red), Aktive liv: Idrettspedagogiske perspektiver på kropp, bevegelse og dannelse (s. 85-99). Tapir akademisk forlag.

Toombs, S. K. (2001). Reflections on bodily change: The lived experience of disability. I S. K. Toombs (Red.), Handbook of phenomenology and medicine (Philosophy and medicine; 68) (s. 247-261). Kluwer.

Van Manen, M. (1993). Pedagogisk takt: Betydningen av pedagogisk omtenksomhet (K. M. Thorbjørnsen, Overs.). Caspar forlag.
* Side 113-133, Hva er takt

5 ELEKTRONISKE ARTIKLER FRA TIDSSKRIFTER:

NB! For å åpne de elektroniske artklene når du ikke er på skolen, må du være pålogget VPN-klienten: Klikk på denne lenken.

Calculator, R. (2009). Augmentative and Alternative Communication (AAC) and inclusive education for students with the most severe disabilities. International Journal of Inclusive Education, 13(1), 93-113. https://doi.org/10.1080/13603110701284656
* Artikkelen finnes online: Klikk på denne lenken.

Evensen, K. V (2017). He is not crying for real: Severe, multiple disabilities and embodiedconstraint in two segregated special needs education units. Society, Health & Vulnerability, 8(1). https://doi.org/10.1080/20021518.2017.1387474
* Artikkelen finnes online: Klikk på denne lenken.

Leo, J. & Goodwin, D. L. (2013). Pedagogical reflections on the use of disability simulations in higher educationJournal of Teaching in Physical Education, 32(4), 460-472. https://doi.org/10.1123/jtpe.32.4.460
*Artikkelen finnes online: Klikk på denne lenken.

Lorentzen, P. (2009). Vil eieren av kommunikasjonsproblemet vennligst melde seg! Logopeden, 3. https://norsklogopedlag.no/vil-eieren/
* Artikkelen finnes online: Klikk på denne lenken.

Oliver, M. (1993). What`s so  wonderful about walking? Inaugural professoral lecture 9. February. http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.494.5524&rep=rep1&type=pdf
* Artikkelen finnes online: Klikk på denne lenken.  

Anbefalt litteratur

1 BOK:
Grue, J. (2018). Jeg lever et liv som ligner deres: En levnetsbeskrivelse. Gyldendal.
* Boka finner du til lån i biblioteket her: ORIA

1 DOKUMENTARFILM:
Newnham, N. & LeBrecht, J. (2020). Crip camp: A disability revolution [Dokumentarfilm]. Netflix. https://www.netflix.com/en/title/81001496
* Lenke til den med norsk tittel: Klikk på denne lenken.