FAF313 Fysisk aktivitet i psykisk helsevern (10 sp) 

(Physical activity and mental health )

Fakta om emnet

Emnekode
FAF313
Emnenavn
Fysisk aktivitet i psykisk helsevern
Studiepoeng
10 sp
Undervisningsspråk
Norsk
Semester
Vår
Emneansvarlig
Kristin Vindhol Evensen

Kort om emnet

Dette emnet skal kvalifisere studentene til å kunne legge til rette for fysisk aktivitet innen psykisk helsearbeid. Psykisk helsearbeid består av å fremme psykisk helse og å redusere konsekvensene av psykiske lidelser. Studenten skal gjennom emnet utvikle sin forståelse for hva psykisk helse er, samt hvordan psykisk helse påvirker menneskers liv. Gjennom emnet vil sammenhenger mellom bevegelse og psykisk helse bli belyst, både gjennom møte med mennesker og forskning. Med bakgrunn i dette skal studentene få kjennskap til fysisk aktivitet som ressurs i psykisk helsevern.

Læringsutbytte

Studentene skal:

Kunnskap

 • kjenne til sentrale begrep, lovverk, og offentlige dokument knyttet til psykisk helsearbeid
 • ha grunnleggende kunnskap om ulike psykiske lidelser
 • kjenne til forskningsgrunnlaget for bruk av fysisk aktivitet i psykisk helsevern
 • kjenne til hvordan fysisk aktivitet brukes i psykisk helsevern
 • ha grunnleggende kunnskap om motivasjonsarbeid innen psykisk helsevern

Ferdighet

 • kunne planlegge og gjennomføre ulike typer fysisk aktivitet for brukergrupper innen psykisk helsevern
 • kunne finne og nyttiggjøre seg av relevant fagkunnskap knyttet til fysisk aktivitet i psykisk helsevern
 • kunne framstille kunnskap om fysisk aktivitet innen psykisk helsevern på en hensiktsmessig måte
 • kunne anvende hensiktsmessige motivasjonelle tiltak for å fremme lyst til deltagelse i fysisk aktivitet

Generell kompetanse

 • kunne planlegge, gjennomføre og evaluere tiltak som fremmer fysisk aktivitet innen feltet psykisk helsevern
 • utvikle evnen til kritisk og etisk refleksjon i omkring psykisk helsearbeid og fysisk aktivitet
 • kunne utveksle faglige synspunkt og erfaringer i et tverrfaglig miljø og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningen vil skje ved praktisk-metodisk arbeid og arbeid med teori, både enkeltvis og i grupper. Studentene skal presentere arbeider og erfaringer fra praksis for hverandre og gi hverandre tilbakemeldinger i plenum.

Arbeidskrav

 • 80% oppmøte
 • Planlegge og gjennomføre en aktivitetsøkt for en brukergruppe underveis i kurset. Obligatorisk frammøte.
 • 1 mappeoppgave. Godkjent/ikke godkjent.

Arbeidskravet må være godkjent for å kunne gjennomføre muntlig eksamen.

Vurdering/eksamen

 • Individuell muntlig eksamen. Gradert karakter (A–F).
 • Skriftlig gruppeeksamen (par) knyttet til praksis innen psykisk helsevern med framlegg. Bestått/ikke bestått.

Kjernelitteratur

Gjelder som kjernelitteratur for våren 2021
(Denne lista blir først oppdatert etter 16. oktober 2021 for våren 2022) 


2 BØKER
:
Ivarsson, B. H. (2017). MI-motiverende samtaler: En praktisk håndbok for helse- og omsorgssektoren. Gyldendal Akademisk.
* Boka finner du til lån i biblioteket: ORIA

Martinsen, E. W. (2018). Kropp og sinn: Fysisk aktivitet og psykisk helse (3. utg.). Fagbokforlaget.
* Boka finner du til lån i biblioteket: ORIA


UTDRAG FRA 1 BOK:
Hagen, R. & Kennair, L. E. O. (Red). (2016). Psykiske lidelser. Gyldendal Akademiske.
Side 82-155, 177-194 og 238-257 skal leses:
* Boka finner du til lån i biblioteket: ORIA


UTDRAG FRA 1 DOKTORGRADSAVHANDLING I INSTITUSJONELT ARKIV:
Farholm, A. (2017). Motivation and physical activity in individuals with severe mental illness [Doktorgradsavhandling, Norges idrettshøgskole, Oslo]. Brage. http://hdl.handle.net/11250/2446864
Side 1-87 skal leses:
* Denne finner du til lån i biblioteket: ORIA
** Denne finnes også elektronisk/online: Klikk på denne lenken.


1 DIGITALT KOMPENDIUM som du finner i Canvas
:
Bentzen, M. (Red.). (2020). FAF313: Fysisk aktivitet i psykisk helsevern: Våren 2021 (Digitalt kompendium). Norges idrettshøgskole.
** Denne PDF-en ligger i Canvas.

Innholdet (litteraturlista) til det Digitale kompendiet, alfabetisk etter APA 7. utg.:
Grue, L. (2016). Normalitet. Fagbokforlaget.
* Side 103-141, Den balanserte kroppen. Psykiatri og diagnose.

Hegna, K., Eriksen, I. M., Sletten, M. Å., Strandbu, Å. & Ødegård, G. (2017). Ungdom og psykisk helse - endringer og kontekstuelle forklaringer. I M. Bunting & G. Moshuus (Red.), Skolesamfunnet: Kompetansekrav og ungdomsfellesskap (s. 75-94). Cappelen Damm Akademisk.

Hummelvold, J. K. (2012). Stykkevis og delt: Om menneskesyn, psykiatrisk sykepleie og behandling. I J. K. Hummelvold (Red.), Helt – ikke stykkevis og delt: Psykiatrisk psykepleie og psykisk helse (7. utg.) (s. 111-130). Gyldendal Akademiske.

Smith, P. J. & Blumenthal, J. A. (2013). Exercise and physical activity in the prevention and treatment of depression. I P. Ekkekakis (Red.), Routledge handbook of physical activity and mental health (s. 145-160). Routledge.

Utschig, A. C., Otto, M. W., Powers, M. B. & Smits, J. A. J. (2013). The relationship between physical activity and anxiety and its disorders. I P. Ekkekakis (Red.), Routledge handbook of physical activity and mental health (s. 105-116). Routledge.


7 ARTIKLER FRA ELEKTRONISKE TIDSSKRIFTER:

NB! For å åpne de elektroniske artiklene når du ikke er på skolen, må du logge deg inn via VPN: Klikk på denne lenken.

Duesund, L., & Skårderud, F. (2003). Use the body and forget the body: Treating anorexia nervosa with adapted physical activity. Clinical Child Psychology and Psychiatry, 8(1), 53-72. https://doi.org/10.1177%2F1359104503008001007
* Artikkelen finnes online: Klikk på denne lenken.

Flemmen, G., Unhjem, R. & Wang, E. (2014). High-intensity interval training in patients with substance use disorder. BioMed Research International, 1-8. http://dx.doi.org/10.1155/2014/616935
* Artikkelen finnes online: Klikk på denne lenken.

Firth, J., Carney, R., Jerome, L., Elliott, R., French, P. & Yung, A. R. (2016). The effects and determinants of exercise participation in first-episode psychosis: a qualitative study. BMC Psychiatry, 16(1), 36. https://doi.org/10.1186/s12888-016-0751-7
* Artikkelen finnes online: Klikk på denne lenken.

Hummelvoll, J. K. & Severinsson, E. (2001). Coping with everyday reality: Mental health professionals’ reflections on the care provided in an acute psychiatric ward. Australian and New Zealand Journal of Mental Health Nursing, 10(3), 156-166. https://doi.org/10.1186/s12912-016-0126-x
* Artikkelen finnes online: Klikk på denne lenken.

Kolnes, L. J. & Rodriguez-Morales, L. (2016). The meaning of compulsive exercise in women with anorexia nervosa: An interpretative phenomenological analysis. Mental Health and Physical Activity, 10, 48-61. https://doi.org/10.1016/j.mhpa.2015.12.002
* Artikkelen finnes online: Klikk på denne lenken.

Unhjem, R., Flemmen, G., Hoff, J. & Wang, E. (2016). Maximal strength training as physical rehabilitation for patients with substance use disorder; a randomized controlled trial. BMC Sports Science, Medicine and Rehabilitation, 8(1), 7.
* Artikkelen finnes online: Klikk på denne lenken.

Woods, D., Breslin, G. & Hassan, D. (2017). A systematic review of the impact of sport-based interventions on the psychological well-being of people in prison. Mental Health and Physical Activity, 12, 50-61. https://doi.org/10.1016/j.mhpa.2017.02.003
* Artikkelen finnes online: Klikk på denne lenken.

Anbefalt litteratur

1 BOK:
Lillehagen, R. (2016). Å lytte til hakkespetter: Naturen som terapeut. Dinamo.
* Boka finner du til lån i biblioteket: ORIA