VIT400 Vitenskapsteori og forskningsetikk (5 sp) 

(Theory of sport science and research ethics )

Fakta om emnet

Emnekode
VIT400
Emnenavn
Vitenskapsteori og forskningsetikk
Studiepoeng
5 sp
Undervisningsspråk
Norsk
Semester
Høst
Emneansvarlig
Sigmund Loland
Forkrav
Bare for programstudenter

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i vitenskapsteoretiske og forskningsetiske problemstillinger knyttet til idrettsforskning. En rekke praktiske eksempler fra idrettsforskning blir brukt. Studentene skal utvikle vitenskapsteoretiske og forskningsetiske resonnement i forhold til egne idrettsfaglige interesser.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført emnet skal studentene:

  • kunne gjøre rede for aktuelle vitenskapsteoretiske teorier og posisjoner og deres relevans for idrettsforskning
  • kunne reflektere kritisk over vitenskapsteoretiske utfordringer i egne idrettsfaglige interesseområder
  • være i stand til å drøfte på informert og kritisk vis basale vitenskapsteoretiske og forskningsetiske spørsmål knyttet til egen og andres forskning
  • ha styrket evne til kritisk og analytisk vitenskapelig og forskningsetisk tenkning.

Læringsformer og aktiviteter

Felles forelesninger kombinert med studentarbeid individuelt og i grupper. Det understrekes at det er viktig å drøfte aktuelle tema i kollokvier utover den oppsatte undervisningen.

Arbeidskrav

Studentene skal gjennom kurset utvikle den vitenskapsteoretiske oppgaven som skal leveres ved emnets slutt.

Vurdering/eksamen

En individuell oppgave. Gradert karakter A-F. 

  • Oppgaven tar opp vitenskapsteoretiske perspektiv på idrettsforskning. Oppgaveformulering blir gitt ved emnestart.

Format: Maks 2000 ord eksklusive referanser, 1.5 i linjeavstand.

Vi gjør oppmerksom på at oppgaver som leveres i WISEflow vil bli kjørt gjennom plagiatkontrollprogrammet Urkund.

Kjernelitteratur

UTDRAG FRA 2 BØKER:
Chalmers, A. F. (1995). Hvad er videnskab? En indføring i moderne videnskabsteori. Gyldendal.
Kap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 og 8 skal leses:
* Boka finnes til lån i biblioteket her:
 ORIA

Gilje, N. & Grimen, H. (1993). Samfunnsvitenskapenes forutsetninger: Innføring i samfunnsvitenskapenes vitenskapsfilosofi. Universitetsforlaget.
Kap. 6 og 7 skal leses:
* Disse 2 kap. finnes som PDF i Canvas.
(Klarert via BOLK 25.08.21. / Bibl. - AGG)
*** Denne boka finnes som lydbok hos NLB: Klikk på denne lenken.
NB! Hvem har lånerett hos Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek (NLB): Klikk på denne lenken.

1 DIGITALT KOMPENDIUM som du finner i Canvas:
Loland, S. (Red.). (2021). VIT400: Vitenskapsteori: Høsten 2021 (Digitalt kompendium). Norges idrettshøgskole.
** Denne (PDF) ligger i Canvas.

Innholdet (litteraturlista) til det Digitale kompendium, alfabetisk etter 7. utg. av APA-standarden:
Bondevik, H. & Rustad, L. (2006). Feministisk vitenskapskritikk og feministisk vitenskapsteori. I J. Lorentzen & W. Mühleisen (Red.), Kjønnsforskning: En grunnbok (s. 77-92). Universitetsforlaget. 

Føllesdal, D. & Walløe, L. (2002). Argumentasjonsteori, språk og vitenskapsfilosofi (7. utg.). Universitetsforl.
* Side 46-81, Hypotetisk-deduktiv metode.

Lorentzen, J. (2006). Forskning på menn og maskuliniteter. I J. Lorentzen & W. Mühleisen (Red.), Kjønnsforskning: En grunnbok (s. 121-135). Universitetsforlaget.

Lotherington, A. T. & Markussen, T. (1999). Kritisk kunnskapspraksis: Bidrag til feministisk vitenskapsteori. Spartacus.
* Side 9-33, Kritisk kunnskapspraksis: En introduksjon.

Ramazanoglu, C. & Holland, J. (2002). Feminist methodology: Challenges and choices. Sage.
* Side 1-20, Introduction.

3 ELEKTRONISKE ARTIKLER FRA TIDSSKRIFTER:

NB! For å åpne de elektroniske artiklene når du ikke er på skolen, må du logge deg inn via VPN: Klikk på denne lenken

Loland, S. (2000). Kroppssyn, idrett og mosjon. Tidsskrift for den Norske Legeforening, 120, 2919-2921.
* Artikkelen finnes online: Klikk på denne lenken.

Loland, S. & McNamee, M. (2016). Philosophical reflection on the mission of the European College of Sport Science: challenges and opportunities. European Journal of Sport Science, 17(1), 63-69. https://doi.org/10.1080/17461391.2016.1210238
* Artikkelen finnes online: Klikk på denne lenken.

Renson, R. (1989). From physical education to kinanthropology: A quest for academic and professional identity. Quest, 41(3), 235-256. https://doi.org/10.1080/00336297.1989.10483973
* Artikkelen finne online: Klikk på denne lenken.

1 OFFENTLIG NETTSIDE:
De nasjonale forskningsetiske komiteene (u.å.). Forskningsetiske komiteer. http://www.etikkom.no
* Denne finnes elektronisk: Klikk på denne lenken.
Disse sidene skal leses:
Generelle forskningsetiske retningslinjerKlikk på denne lenken.
Innføring i forskningsetikk: Naturvitenskap og teknologi: Klikk på denne lenken.
Innføring i forskningsetikk: Samfunnsvitenskap, humaniora, juss og teologi. Klikk på denne lenken.
Innføring i forskningsetikk: Medisin og helsefagKlikk på denne lenken.

Anbefalt litteratur

1 BOK for naturvitenskapelig orienterte prosjekt:
Fjelland, R. (1999). Innføring i vitenskapsteori. Universitetsforlaget.
* Boka finnes elektronisk her: Klikk på denne lenken.

1 BOK for helsefaglig orienterte prosjekt:
Laake P., Olsen B. R. & Benestad, H. B. (2008). Forskning i medisin og biofag (2. utg.). Gyldendal akademisk.
* Boka finnes til lån i biblioteket her: ORIA.
** Denne boka finnes som lydbok hos NLB: Klikk på denne lenken.
NB! Hvem har lånerett hos Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek (NLB): Klikk på denne lenken.​

1 BOK for samfunnsvitenskapelig og humanistisk orienterte prosjekt
:
Gilje, N. & Grimen, H. (1993). Samfunnsvitenskapenes forutsetninger: Innføring i samfunnsvitenskapenes vitenskapsfilosofi. Universitetsforlaget.
* Boka finnes til lån i biblioteket herORIA
** Boka finnes også online elektronisk: Klikk på denne lenken.
*** Denne boka finnes som lydbok hos NLB: Klikk på denne lenken.
NB! Hvem har lånerett hos Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek (NLB): Klikk på denne lenken.

1 BOK for idrettsforskning spesielt
:
McNamee, M. (Red.) (2005). Philosophy and the sciences of exercise, health and sport: Critical perspectives on research methods. Routledge.
* Boka finnes til lån i biblioteket her: ORIA
** Boka finnes også elektronisk: Klikk på denne lenken.
*** NB! For å åpne den elektroniske boka når du ikke er på skolen, må du logge deg inn via VPN: Klikk på denne lenken.