IDR113 Individuelle idretter 1 (5 sp) 

(Individual sports 1 )

Fakta om emnet

Emnekode
IDR113
Emnenavn
Individuelle idretter 1
Studiepoeng
5 sp
Undervisningsspråk
Norsk
Semester
Høst
Emneansvarlig
Gøran Paulsen

Kort om emnet

Emnet skal gi grunnleggende praktisk erfaring og teoretisk kunnskap om et utvalg individuelle idretter slik at studentene utvikler en helhetlig kompetanse med sikte på å lede lærings- og utviklingsprosesser hos andre. Emnet skal videre gi studentene grunnleggende forståelse for prinsippene som ligger til grunn for motorisk læring.

Læringsutbytte

Studenten skal:

  • Kunne forstå og gjøre rede for sentrale begreper knyttet til idrettenes egenart.
  • Kunne vurdere egne ferdigheter og bevegelser og vise evne til øving med sikte på egen ferdighetsutvikling.
  • Kunne anvende et repertoar av øvelser og praktisk-metodiske virkemidler for å utvikle andres motoriske kompetanse og ferdigheter i aktivitetene.
  • Kjenne til prinsipper for ferdighetslæring i lys av alder, kjønn, fysisk-motoriske og psykologiske faktorer, samt ulikheter i de unges erfaring og funksjonsnivå
  • Forstå betydningen av hvordan mestring av ferdigheter i både ikke-prestasjonrettede og prestasjonsrettede rammer kan bidra til trivsel og livskvalitet

Læringsformer og aktiviteter

Det vil bli lagt vekt på ulike didaktiske tilnærminger; både lærerstyrt undervisning, egenstyrt undervisning og gruppearbeid. Hoveddelen vil bestå av praktisk arbeid med ulike idrettsaktiviteter. Enkelte oppgaver skal resultere i presentasjoner for de andre studentene. Det vil bli avsatt tid for studentstyrt øving, blant annet gruppearbeid, med mulighet til veiledning. Det forutsettes at studentene driver egentrening mot egne målsettinger.

Arbeidskrav

Oppmøte minimum 80% på hvert delemne. 

Arbeidskravet må være godkjent før mappen vurderes.

Vurdering/eksamen

Mappe vurderes til bestått/ikke bestått.

Kjernelitteratur

UTDRAG FRA 1 BOK:
Enoksen, E. & Tønnessen, E. (2000). Friidrett - fordypningsbok: Studieretning for idrettsfag. Gyldendal undervisning.
Side 8-96, 112-149, 175-195 og 202-215 skal leses:
* Boka finnes til lån i biblioteket her: ORIA
** Boka finnes også online: Klikk på denne lenken.

1 DIGITALT KOMPENDIUM som du finner som PDF i Canvas:
Paulsen, G. (Red.). (2021). IDR113: Individuelle idretter 1: Høsten 2021 (Digitalt kompendium). Norges idrettshøgskole.
** Denne PDF-en ligger i Canvas

Innholdet (litteraturlista) for det Digitale kompendiet, alfabetisk etter 7. utg. av APA-standarden:
Enoksen, E., Nilsson, J. & Gjerset, A. (2015). Koordinasjon og koordinasjonstrening. I A. Gjerset (Red.), Idrettens treningslære (2. utg.) (s. 491-507). Gyldendal.

Enoksen, E. & Gjerset, A. (2015). Motorisk utvikling. I A. Gjerset (Red.), Idrettens treningslære (2. utg.) (s. 86-99). Gyldendal.

Hallèn, J. & Ronglan, L. T. (2011). 5.3 Koordinasjonsidretter. I J. Hallèn & L. T. Ronglan (Red.), Treningslære for idrettene (s. 256-278). Akilles.

Ommundsen, Y., Gjerseth, A. & Enoksen, E. (2015). Idrettsferdighet, talent, spesialisering og allsidighet. I A. Gjerset (Red.), Idrettens treningslære (2. utg.) (s. 106-127). Gyldendal.

DANS, GYMNASTIKK og TURN
:

3 KOMPENDIER som du finner som PDF-er i Canvas (OK iflg. Kopieringsavtalen jf. §15 / AGG - Bibl.):
Moltubakk, M. (2019). IDR113: Individuelle idretter 1: Dans/gymnastikk/turn. Kompendium 1: Dans: Høsten 2020 (Digitalt kompendium). Norges idrettshøgskole.

Moltubakk, M. (2018). IDR113: Individuelle idretter 1: Dans/gymnastikk/turn. Kompendium 2: Trening til musikk: Høsten 2020 (Digitalt kompendium). Norges idrettshøgskole.

Moltubakk, M. (2019). IDR113: Individuelle idretter 1: Dans/gymnastikk/turn. Kompendium 3: Gymnastikk og turn: Høsten 2020 (Digitalt kompendium). Norges idrettshøgskole.

ORIENTERING:

1  KOMPENDIUM som du finner som PDF i Canvas (OK iflg. Kopieringsavtalen jf. §15 / AGG - Bibl.):
Johansen, E. (2020). Trygg i naturen med kart og kompass: IDR113 individuelle idretter 1, orientering. Norges idrettshøgskole.