FAF310 Tilpasset fysisk aktivitet og pedagogikk  (10 sp) 

(Adapted Physical Activity and Pedagogy )

Fakta om emnet

Emnekode
FAF310
Emnenavn
Tilpasset fysisk aktivitet og pedagogikk
Studiepoeng
10 sp
Undervisningsspråk
Norsk
Semester
Høst
Emneansvarlig
Ellen Berg

Kort om emnet

Dette emnet omfatter sentrale pedagogiske prinsipper om tilpasset fysisk aktivitet for mennesker med funksjonshemming. Grunnleggende sett dreier dette seg om å fokusere på potensialet for bevegelse, framfor å strebe etter kompensasjon for hemminger hos deltakerne. Gjennom å analysere og forstå forholdet mellom deltakernes forutsetninger og rammene aktiviteten setter, er målet å utvide mulighetene for deltakelse. Slik skapes det rom for at alle kan utfolde seg og utforske sitt bevegelsespotensiale.

Læringsutbytte

Studentene skal:

Kunnskap

 • kunne gjøre rede for tilpasset fysisk aktivitet
 • ha kunnskap om grunnleggende pedagogiske og didaktiske prinsipp
 • ha kunnskap om aktivitetshjelpemidler
 • kjenne til den historiske utviklingen av fagområdet tilpasset fysisk aktivitet

Ferdighet

 • ut ifra faglige perspektiv observere og identifisere ressurser og muligheter for fysisk aktivitet for mennesker med funksjonshemming
 • ut ifra faglige perspektiv kunne planlegge, gjennomføre og evaluere fysisk aktivitet for mennesker med funksjonshemming
 • kunne vurdere og anvende aktivitetshjelpemidler for å fremme fysisk aktivitet på en hensiktsmessig måte
 • kunne innhente kunnskap om aktiviteter og organiseringsformer med hensikt å utvide eget pedagogisk handlingsrepertoar

Generell kompetanse

 • kunne reflektere over egen og andres pedagogiske og didaktiske tilnærminger for å tilrettelegge fysisk aktivitet for alle
 • kunne handle for å optimalisere bevegelsespotensialet for alle
 • utvise kritisk refleksjon omkring etiske utfordringer som kan oppstå i idrettspedagogisk arbeid
 • reflektere over sin yrkesprofesjon og rolle i et tverrfaglig samarbeid

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningen vil skje ved praktisk-metodisk arbeid og presentasjon av teori. Det blir lagt stor vekt på arbeid i grupper, både knyttet til lesing av tekster og praktisk-metodiske oppgaver.

Arbeidskrav

3 mappeoppgaver som vurderes til godkjent/ikke godkjent.

Arbeidskravet må være godkjent for å kunne gjennomføre avsluttende vurdering/eksamen.

Vurdering/eksamen

1 gruppeoppgave. Bestått/ikke bestått.

 • Inntil 3000 ord. Gruppene består av 2-3 studenter. 

Vi gjør oppmerksom på at oppgaver som leveres i WISEflow vil bli kjørt gjennom plagiatkontrollprogrammet Urkund.

Kjernelitteratur

UTDRAG FRA 3 BØKER:
Bergquist, T. P., Gjessing, B., Kissow, A. M. & Midtsundstad, A. (Red.) (2020). Barn og unge med funksjonsnedsettelser: Aktivitet og deltagelse i felleskap. Fagbokforlaget.
Side 113-139 og 143-153 skal leses:
* Boka finnes til lån i biblioteket her: ORIA

Helle, L. (2017). Å tenke didaktisk. Fagbokforlaget.
Side 11-29 og 68-183 skal leses:
* Boka finnes til lån i biblioteket her: ORIA

Hoel, T. L., Dysthe, O. & Hertzberg, F. (2010). Skrive for å lære: Skriving i høyere utdanning (2. utg.). Abstrakt forlag.
Side 60-77 og 111-144 skal leses:
* Boka finnes til lån i biblioteket her: ORIA

UTDRAG FRA 1 AVHANDLING:
Lannem, A. L. (2011). The role of physical exercise as a stress-coping resource for persons with functionally incomplete spinal cord injury [Doktorgradsavhandling]. Norges idrettshøgskole i Oslo.
Side 7-9 og 55-69 skal leses:
* Avhandlingen finner du til lån i biblioteket her: ORIA
** Denne finnes også elektronisk: Klikk på denne lenken.

1 DIGITALT KOMPENDIUM som du finner i Canvas:
Berg, E. (Red.). (2021). FAF310: Tilpasset fysisk aktivitet og pedagogikk: Høsten 2021 (Digitalt kompendium). Norges idrettshøgskole.
** Denne (PDF) ligger i Canvas.

Innholdet (litteraturlista) til det Digitale kompendiet, alfabetisk etter 7. utg. av APA-standarden:
Bergem, T. (2014). Handlingsberedskap. I T. Bergem (Red.), Læreren i etikkens motlys: Innføring i yrkesetisk tenkning og praksis (3. utg.) (s. 142-167). Gyldendal Akademisk.

Bergem, T. (2014). PARK-modellen – en profesjonsetisk beslutningsmodell. I T. Bergem (Red.), Læreren i etikkens motlys: Innføring i yrkesetisk tenkning og praksis (3. utg.) (s. 168-183). Gyldendal Akademisk.

Bouffard, M. & Strean, W. B. (2003). Critical thinking and professional preparation. I R. D. Steadward, G. Wheeler & E. Watkinson (Red.), Adapted physical activity (s. 1-10). University of Albert Press.

Hagland, H. & Solvang, P. K. (2012). Tverrprofesjonelle praksisfellesskap I P. K. Solvang & Å. Slettebø (Red.), Rehabilitering: Individuelle prosesser, fagutvikling og samordning av tjenester (s. 251-266). Universitetsforlaget.

Manger, T. & Wormnes, B. (2015). Mestringsforventning. I T. Manger & B. Wormnes (Red.), Motivasjon og mestring: Utvikling av egne og andres ressurser (s. 113-136). Fagbokforlaget.

Molander, A. & Terum, L. I. (2008). Profesjonsstudier: En introduksjon. I A. Molander & L. I. Terum (Red.), Profesjonsstudier (s. 13-26). Universitetsforlaget.

Morisbak, I. & Standal, Ø. F. (2006). Rehabilitering med tilpasset fysisk aktivitet som virkemiddel. I A.-M. Kissow & B. Therkildsen (Red.), Kroppen som deltager: Idræt og bevægelse i rehabiliteringen (s. 146-157). Handicapidrætens videnscenter.

Peitersen, P. (2008). Metode i det pædagogiske og didaktiske univers. I H. Rønholt & B. Peitersen (Red.), Idrætsundervisning: En grundbog i idrætsdidaktik (s. 111-133). Institut for Idræt.

Peitersen, P. (2008). Nyere pædagogiske handleord - eleven i centrum. I H. Rønholt & B. Peitersen (Red.), Idrætsundervisning: En grundbog i idrætsdidaktik (s. 134-143). Institut for Idræt.

Reid, G. (2003). Defining adapted physical activity. I R. D. Steadward, G. Wheeler & E. Watkinson (Red.), Adapted physical activity (s. 11-25). University of Albert Press.

Standal, Ø. (2012). Læring i rehabilitering: Eit sosiokulturelt perspektiv I P. K. Solvang & Å. Slettebø (Red.), Rehabilitering: Individuelle prosesser, fagutvikling og samordning av tjenester (s. 147-159). Universitetsforlaget.

6 ELEKTRONISKE ARTIKLER FRA TIDSSKRIFTER:

NB! For å åpne de elektroniske artiklene når du ikke er på skolen, må du logge deg inn via VPN: Klikk på denne lenken.

Baksjøberget, P. E., Nyquist, A., Moser, T. & Jahnsen, R. (2017). Having fun and staying active! Children with disabilities and participation in physical activity: A follow-up study. Physical & Occupational Therapy in Pediatrics, 37(4), 347-358. https://doi.org/10.1080/01942638.2017.1281369.
* Denne PDF-en ligger i Canvas.
(OK iflg. Kopieringsavtalen jf. §15 / AGG - Bibl.)

 Gjessing, B., Jahnsen, R. B., Strand, L. I. & Natvik, E. (2018). Adaptation for participation! Disability and Rehabilitation: Assistive Technology, 13(8), 803-808. https://doi.org/10.1080/17483107.2017.1384075.
* Artikkelen finnes online: Klikk på denne lenken.

Hutzler, Y. & Sherrill, C. (2007). Defining adapted physical activity: International perspectives. Adapted Physical Activity Quarterly, 24(1), 1-20. https://doi.org/10.1123/apaq.24.1.1
* Artikkelen finne online: Klikk på denne lenken.

Nyquist, A., Moser, T. & Jahnsen, R. (2016). Fitness, fun and friends through participation in preferred physical activities: Achievable for children with disabilities? International Journal of DisabilityDevelopment and Education, 63(3), 334-356. https://doi.org/10.1080/1034912X.2015.1122176
* Artikkelen finne online: Klikk på denne lenken.

Ryan, R. M. & Deci, E. L. (2000). Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development, and well-being. American Psychologist, 55(1), 68-78. https://doi.org/10.1037/0003-066X.55.1.68
* Artikkelen finne online: Klikk på denne lenken.

Standal, Ø. F., Nyquist, T. E. H. & Mong, H. H. (2018). Adapted physical activity professionals in rehabilitation: An explorative study in the Norwegian context. Adapted Physical Activity Quarterly, 35(4), 458-475. https://doi.org/10.1123/apaq.2017-0128.
* Artikkelen finne online: Klikk på denne lenken.

Anbefalt litteratur

UTDRAG FRA 1 BOK:
Halvorsen, T. & Kahrs, N. (2008). Fra lek i vann til svømming: Om svømmeopplæring og funksjonsnedsettelser. Bodoni Norges svømmeforbund
Side 73-140 anbefales lest:
* Boka finner du til lån i biblioteket her: ORIA

1 KAPITTEL FRA 1 BOK:
Feiring, M. (2012). Fra abnormskole til samfunnsorientert rehabilitering I P. K. Solvang & Å. Slettebø (Red.), Rehabilitering: Individuelle prosesser, fagutvikling og samordning av tjenester (s. 36-51). Universitetsforlaget.
* Denne PDF-en ligger i Canvas.
(Klarert via BOLK 07.06.21. / AGG - Bibl.)