MA430 Pedagogiske grunnspørsmål (20 sp) 

(Foundational questions in education )

Fakta om emnet

Emnekode
MA430
Emnenavn
Pedagogiske grunnspørsmål
Studiepoeng
20 sp
Undervisningsspråk
Norsk
Semester
Høst
Emneansvarlig
Kenneth Aggerholm

Kort om emnet

Emnet tar opp pedagogiske grunnspørsmål og forbereder studentene for selvstendig og vitenskapelig arbeid med problemer og oppgaver innenfor kroppsøving, friluftsliv, fritid, funksjonshemming og annerledeshet. Emnet består av tre deleemner; Bevegelse og erfaring (5stp), oppvekst, sosialisering, utvikling og læring (10stp), undervisning, veiledning og kommunikasjon i pedagogiske praksiser (5stp). Bevegelse er grunnleggende i menneskets utforsking av seg selv og verden. Gjennom ulike bevegelseserfaringer, via teoretisk tilnærming og arbeid med tekster skal studentene utvikle forståelse for hva bevegelse som meningsskaping og læring innebærer. I møtet med teori og forskningslitteratur tematiseres hvordan mennesker utvikler seg og lærer, og hvordan oppvekst og sosialisering, oppdragelse og danning foregår i gjensidige prosesser mellom mennesker og samfunn/omgivelser.

Emnet tar videre opp tema og problemstillinger som er sentrale for pedagogiske praksiser i ulike bevegelses- og læringskontekster, og gir oversikt over sentrale teorier om profesjonsutøvelse og profesjonskulturer innen kroppsøving, friluftsliv, fritid, funksjonshemming og annerledeshet. Det legges vekt på at studentene skal tilegne seg et repertoar av perspektiver og kunne forstå hvordan disse brukes og virker for den enkelte og i institusjoner/organisasjoner. Sentrale fenomener belyses gjennom case, praksis, teori og forskningslitteratur.

Læringsutbytte

Kunnskaper

  • Studentene skal utvikle teoretisk kunnskap om bevegelsers kvaliteter og potensialer for personlig innsikt, meningsskaping og læring i alle livsfaser.
  • Studentene skal få innsikt i betydningen av teorier for forståelsen av menneskers utvikling, læring og dannelse.
  • Studentene skal ha kunnskap om profesjonsutøvelse, profesjonskulturer og fag- og kunnskapsutvikling.

Ferdigheter

  • Studentene skal kunne arbeide med bevegelseserfaringer på en vitenskapelig relevant måte. Studentene skal med utgangspunkt i case kunne beskrive og gjøre teoretiske analyser av lærings- og sosialiseringssituasjoner ut fra relevante teorier som det blir arbeidet med i emnet.
  • Studentene skal settes i stand til å analysere og reflektere over relasjonelle og kontekstuelle forhold og egen forforståelse i pedagogiske praksiser.

Generell kompetanse:

  • Studentene kan argumentere for og diskutere ulike betydninger bevegelse og erfaring kan ha for den enkeltes meningsskaping og læring.
  • Studentene kan gjøre rede for og diskutere teoriers potensialer for å forstå læring og utvikling i relasjon til sosialisering og oppvekst.
  • Studentene kan gjøre rede for og diskutere sentrale problemstillinger som gjelder forholdet mellom profesjonsutdanning og profesjonsutøvelse, og vilkårene for samarbeid mellom ulike profesjoner.
  • Studentene skal bruke, analysere, evaluere og presentere relevant litteratur i emnet.

Læringsformer og aktiviteter

Arbeidet varierer mellom forelesninger, individuelt studentarbeid, gruppearbeid og masterseminar. Studentene skal delta aktivt i studiet og i masterseminarene.

Arbeidskrav

Mappe
Studentene skal underveis i emnet arbeide med å utvikle egne tekster. Tekstene inngår i en mappe som består av tre arbeider innenfor emnet, ett for hvert delemne.

Hver av de tre arbeidene i mappen vurderes til godkjent/ikke godkjent.
Mappen må være godkjent for å kunne gjennomføre eksamen.

Vurdering/eksamen

Individuell innlevering av essay på 3000 ord utenom litteraturliste. Gradert karakter (A-F).

Vi gjør oppmerksom på at oppgaver som leveres i WISEflow vil bli kjørt gjennom plagiatkontrollprogrammet Urkund.

Kjernelitteratur

UTDRAG FRA 1 BOK:
Standal, Ø. F. (2015). Phenomenology and pedagogy in physical education. Routledge.
Side 48-79 og 158-164 skal leses:
* Boka finner du til lån i biblioteket her: ORIA
** Boka finnes også online: Klikk på denne lenken.
*** NB! For å åpne den elektroniske boka når du ikke er på Campus, må du logge deg på via VPN-klienten: Klikk på denne lenken.

 1 DIGITALT KOMPENDIUM - som du finner i Canvas:
Aggerholm, K. (Red.) (2021). MA430: Pedagogiske grunnspørsmål: Høsten 2021 (Digitalt kompendium). Norges idrettshøgskole.
* Denne PDF-en finne i Canvas.

Innholdet (litteraturlista) til det digitale kompendiet, alfabetisk etter 7. utg. av APA-standarden:
Aggerholm, K. (2021). Practising movement. I H. Larsson (Red.), Learning movements: New perspectives of movement education (s. 118-132). Routledge.

Aggerholm, K. & Standal, Ø. F. (2021). Kroppslig læring er noe man kan øve seg på. I T. P. Østern, Ø. Bjerke, G. Engelsrud & A. G. Sørum (Red.), Kroppslig læring - perspektiver og praksiser (s. 74-85). Universitetsforlaget.

Arnold, P. J. (1988). Education, movement and the curriculum. The Falmer Press.
* Side 56-70, Competitive sport, winning and education

Biesta, G. (2014). Utdanningens vidunderlige risiko. Fagbokforlaget.
* Side 147-166, Virtuositet

Biesta, G. (2020). Danning og oppdragelse - om viktigheten av et skille. I T. Sævi & G. Biesta (Red.), Pedagogikk, periferi og verdi: Eksistensiell dialog om skole og samfunn (s. 143-155). Fakbokforlaget.

Biesta, G. (2021). Undervisningens gjenoppdagelse (I. S. Holmes, Overs.). Cappelen Damm Akademisk.
* Side 27-48, Hva er den pedagogiske oppgaven?

Brunstad, P. O. (2015). Nykommeren - fra teoretisk innøvelse til faglig utøvelse i lys av praktisk visdom. I P. O. Brunstad, S. M. Reindal & H. Sæverot (Red.), Eksistens og pedagogikk: En samtale om pedagogikkens oppgave (s. 109-124). Universitetsforlaget.

Engelsrud, G. (2021). Å flyte rundt i kroppslig eksistens - læringens grunn? I T. P. Østern, Ø. Bjerke, G. Engelsrud & A. G. Sørum (Red.), Kroppslig læring - perspektiver og praksiser (s. 44-59). Universitetsforlaget.

Grimen, H. (2008). Profesjonene og kunnskap. I A. Molander & J. C. Smeby (Red.), Profesjonsstudier (s. 71-86). Universitetsforlaget

Hohr, H. J. (2011). Kategorial danning og kritisk-konstruktiv didaktikk - den didaktiske tilnærmingen hos Wolfgang Klafki. I K. Steinsholt & S. Dobson (Red.), Dannelse: Introduksjon til et ullent pedagogisk landskap (s. 163-175). Tapir Akademisk Forlag.

Klafki, W. (2001). Kategorial dannelse: Bidrag til en dannelsesteoretisk fortolkning av moderne didaktikk. I E. L. Dale (Red.), Om utdanning: Klassiske tekster (s. 167-203) (A. Gylland, Overs.). Gyldendal.

Klafki, W. (2001). Dannelsesteori og didaktik: Nye studier (B. Christensen, Overs.). Klim.
* Side 27-57, Første del, Første studie: De klassiske dannelsesteoriers betydning for et tidssvarende almendannelseskoncept
* Side 173-195, Fjerde studie, Eksemplarisk undervisning og læring

Sennett, R. (2008). The craftsman. Yale University Press.
* Side 149-178, The hand

Siedentop, D., Hastie, P. A. & van der Mars, H. (2011). Complete guide to sport education (2. utg.). Human Kinetics.
* Side 1-12, Key features of the sport education model
* Side 107-121, Designing competitive formats


4 ARTIKLER FRA TRYKTE TIDSSKRIFTER- som du finner i Canvas:
Biesta, G. (2015). Teaching, teacher education, and the humanities: Reconsidering education as a Geisteswissenschaft. Educational theory, 65(6), 665-679. 
* Artikkelen ligger som PDF i Canvas.
(OK iflg. Kopieringsavtalen jf. §15 / AGG - Bibl.)

Hemphill, D. (2004). Putting it into words: Experience-based writing and pedagogy. Journal of Hospitality, Leisure, Sport & Tourism Education, 13(2), 15-24. 
* Artikkelen ligger som PDF i Canvas.
(OK iflg. Kopieringsavtalen jf. §15 / AGG - Bibl.)

Ommundsen, Y. (2008). Hvorfor vi har et kroppsøvingsfag? Bedre skole, 5(2), 78-82.
* Artikkelen ligger som PDF i Canvas.
(OK iflg. Kopieringsavtalen jf. §15 / AGG - Bibl.)

Reid, A. (1997). Value pluralism and physical education. European Physical Education Review, 3(1), 6-20. 
* Artikkelen ligger som PDF i Canvas.
(OK iflg. Kopieringsavtalen jf. §15 / AGG - Bibl.)

16 ELEKTRONISKE ARTIKLER FRA TIDSSKRIFTER:

* NB! For å åpne de elektroniske artiklene når du ikke er på Campus, må du logge deg på via VPN-klienten: Klikk på denne lenken.

Aggerholm, K., Standal, Ø. & Hordvik, M. (2018). Competition in physical education: Avoid, ask, adapt or accept? Quest, 70(3), 385-400. https://doi.org/10.1080/00336297.2017.1415151
* Artikkelen finnes online: Klikk på denne lenken.

Aggerholm, K., Standal, O., Barker, D. M. & Larsson, H. (2018). On practising in physical education: Outline for a pedagogical model. Physical Education and Sport Pedagogy, 23(2), 210-221. https://doi.org/10.1080/17408989.2017.1372408
* Artikkelen finnes online: Klikk på denne lenken.

Arnold, P. J. (1991). The preeminence of skill as an educational value in the movement curriculum. Quest, 43(1), 66-77.
* Artikkelen finnes online: Klikk på denne lenken.

Bailey, R., Armour, K., Kirk, D., Jess, M., Pickup, I. & Sandford, R. (2009). The educational benefits claimed for physical education and school sport: An academic review. Research Papers in Education, 24(1), 1-27. https://doi.org/10.1080/02671520701809817
* Artikkelen finnes online her: Klikk på denne lenken.

Friesen, N. (2017). The pedagogical relation past and present: experience, subjectivity and failure. Journal of Curriculum Studies, 49(6), 743-756. https://doi.org/10.1080/00220272.2017.1320427
* Artikkelen finnes online her: Klikk på denne lenken.

Friesen, N. (2020). ‘Education as a Geisteswissenschaft’: An introduction to human science pedagogy. Journal of Curriculum Studies, 52(3), 307-322. https://doi.org/10.1080/00220272.2019.1705917
* Artikkelen finnes online her: Klikk på denne lenken.

Graf, S. T. (2017). Dannende undervisning: En begrebsafklaring. Studier i læreruddannelse og -profession, 2(1), 6-29. https://doi.org/10.7146/lup.v2i1.27706
* Artikkelen finnes online her: Klikk på denne lenken.

Ingulfsvann, L. S., Moe, V. F. & Engelsrud, G. (2021). Unpacking the joy of movement – ‘it’s almost never the same’. Sport, Education and Society, 1-14. https://doi.org/10.1080/13573322.2021.1927695
* Artikkelen finnes online her: Klikk på denne lenken.

Karlefors, I. & Larsson, H. (2018). Searching for the ‘How’: Teaching methods in Swedish physical education. Scandinavian Sport Studies Forum, 9, 25-44.
* Artikkelen finnes online: Klikk på denne lenken.

Loland, S. (2006). Morality, medicine, and meaning: Toward an integrated justification of physical education. Quest, 58(1), 60-70. https://doi.org/10.1080/00336297.2006.10491872
* Artikkelen finnes online: Klikk på denne lenken.

Pringle, R. (2010). Finding pleasure in physical education: A critical examination of the educative value of positive movement affects. Quest, 62(2), 119-134. https://doi.org/10.1080/00336297.2010.10483637
* Artikkelen finnes online her: Klikk på denne lenken.

Standal, Ø. F. & Aggerholm, K. (2016). Habits, skills and embodied experiences: A contribution to philosophy of physical education. Sport, Ethics and Philosophy, 10(3), 269-282. https://doi.org/10.1080/17511321.2016.1220972
* Artikkelen finnes online: Klikk på denne lenken.

Standal, Ø. F., Moen, K. M. & Westlie, K. (2020). «Ei mil vid og ein tomme djup»? – Ei undersøking av innhald og undervisning i kroppsøving på ungdomstrinnet i Noreg. Journal for Research in Arts and Sports Education, 4(1), 34-51.
* Artikkelen finnes online: Klikk på denne lenken.

Young, I. M. (1980). Throwing like a girl: A phenomenology of feminine body comportment motility and spatiality. Human Studies, 3, 137-156.

Øksnes, M. (2008). Lekens ontologiske betydning hos Hans-Georg Gadamer: Dialog, fest og dannelse. Barn, 3, 75-88.
* Artikkelen finnes online: Klikk på denne lenken.

Aartun, I., Walseth, K., Standal, Ø. F. & Kirk, D. (2020). Pedagogies of embodiment in physical education: A literature review. Sport, Education and Society. https://doi.org/10.1080/13573322.2020.1821182
* Artikkelen finnes online her: Klikk på denne lenken.