MA500 Masteroppgave (60 sp) 

(Master thesis )

Fakta om emnet

Emnekode
MA500
Emnenavn
Masteroppgave
Studiepoeng
60 sp
Undervisningsspråk
Norsk
Semester
Høst og vår
Emneansvarlig
Veileder
Forkrav
Bare for programstudenter

Kort om emnet

Hensikten med masteroppgaven er å gi studenten innsikt og erfaring i å planlegge, gjennomføre og rapportere et selvstendig vitenskapelig prosjekt. Dette skal kvalifisere for senere arbeid med idrettsfaglige problemstillinger på høyt nivå.

Læringsutbytte

Etter gjennomføring av masteroppgaven skal studenten

  • Kunne planlegge, tilrettelegge og gjennomføre FOU prosjekter
  • Kritisk kunne vurdere vitenskapelige arbeider

Læringsformer og aktiviteter

I denne delen av studiet skal studenten selvstendig og i samarbeid med veileder arbeide med å planlegge, gjennomføre og rapportere fra sitt masterprosjekt. Instituttene skal ha felles samlingspunkter for masterstudentene i oppgavefasen.

Masteroppgaven er en individuell oppgave. To eller flere kan derfor ikke levere inn en masteroppgave sammen. Dette utelukker imidlertid ikke at studenter kan benytte deler av samme datagrunnlag fra større fellesprosjekter. Dersom oppgaven inngår som en del av et større prosjekt, skal dette prosjektet beskrives. Det skal gå klart frem hvilken del av prosjektet masterstudenten har hatt ansvaret for, hva han/hun selv har utført, og hvilke data som er stilt til rådighet fra andre medarbeidere. De utvalgene som er gjort og de metodene som er brukt for å samle inn og behandle egne og medarbeidernes data skal beskrives i detalj.

Det anbefales at masteroppgaven ikke overskrider 100 sider. Linjeavstand:1,5

Masteroppgaven kan alternativt leveres som en vitenskapelig artikkel. Artikkelen skal skrives på engelsk, og studenten skal være førsteforfatter. I tillegg til artikkelen skal masterstudenten skrive en utfyllende teori og metodedel på 15- 30 sider (linjeavstand 1.5). Denne kan skrives på norsk eller engelsk og inneholde den samme dokumentasjon av egen innsats og bruk av andres data som det som kreves av en vanlig masteroppgave.

Marger: 3 cm på sidene, 3 cm oppe og 2.5 cm nede
Utformingen av oppgaven/artikkelen og litteraturhenvisningene må være i overensstemmelse med retningslinjer for vitenskapelige artikler.

Innlevering

Oppgaven skal leveres i pdf-format i WISEflow.
Det er en egen mal for oppgavens forside, http://www.nih.no/tjenester-og-verktoy/verktoy/skjemaer

Oppgaven skal publiseres elektronisk i NIHs institusjonelle arkiv Brage - http://www.nih.no/tjenester-og-verktoy/bibliotek/brage

Vurdering/eksamen

Studentene vurderes etter en gradert karakterskala (A-F).

For å få gå opp til muntlig eksamen må den skriftlige masteroppgaven være bestått, altså vurdert til minimum karakteren E. Etter at minstekravet til godkjenning av den skriftlige oppgaven er innfridd, fastsettes endelig karakter på grunnlag av en helhets vurdering av skriftlig oppgave og det muntlige forsvaret av denne.

Dersom masteroppgaven vurderes til ikke bestått, må studenten levere på nytt med godkjent resultat før muntlig forsvar kan gjennomføres.

Under det offentlige forsvaret av masteroppgave, skal studenten innledningsvis gi en presentasjon av masteroppgaven på 10-15 minutter. Samlet tid anslås til ca. 1 time. Studenten skal etter eksaminasjonen få en muntlig redegjørelse for fastsatt karakter.

Masteroppgaven kan alternativt leveres som en vitenskapelig artikkel. Se nærmere beskrivelse under "læringsformer og aktiviteter".

Eksamenskommisjonen skal bestå av 3 personer; veileder, en intern og ekstern sensor. Unntaket er for masteroppgaver som skrives som artikkel med veileder som medforfatter: Der skal veileder ikke inngå i kommisjonen, men være med på sensormøtet og redegjøre for studentens egeninnsats i prosjektet og utformingen av artikkelen. Veileder skal ikke delta i karaktersettingen. Eksamenskommisjonen for studenter som skriver masteroppgaven som artikkel med veileder som medforfatter skal derfor bestå av to sensorer; en intern og en ekstern. Intern sensor skal være leder av kommisjonen.

Vi gjør oppmerksom på at oppgaver som leveres i WISEflowvil bli kjørt gjennom plagiatkontrollprogrammet Urkund.