Trening, helse og prestasjon 

Studieprogram

Trening, helse og prestasjon

Studieprogram (Engelsk)

Exercise, health and performance

Programleder

Bjarne Rud

Grad etter fullført studieprogram

Bachelor i trening, helse og prestasjon

Grad etter fullført studieprogram (Engelsk)

Bachelor in Exercise, health and performance

Språk

Programmet undervises hovedsakelig på norsk

Omfang

180 sp

Hovedmål

Programmet gir den teoretiske og praktiske kunnskapen til å planlegge og lede trening med ulike grupper. Utdanningen gir den teoretiske bakgrunnen for å forstå hvordan fysisk aktivitet, systematisk trening og inaktivitet kan påvirke vår helse og fysiske yteevne. Utdanningen bygger på de naturvitenskapelige fag. Utdanningen tilbyr spesialisering i to hovedretninger, Fysisk aktivitet og helse samt Trening og prestasjon. Programmet tilbyr ytterligere spesialisering mot ulike grupper som barn, unge, voksne, eldre, pasienter og idrettsutøvere på alle nivåer.

Relevans

Fysisk aktivitet fremmer god helse og er et viktig og veldokumentert virkemiddel i forebygging og behandling av en rekke sykdommer. Idrett er viktig i samfunnet, som breddefenomen, eliteaktivitet og underholdning. Programmet egner seg for dem som vil jobbe som instruktør eller trener for ulike alderstrinn, nivåer og ulike grupper (barn-eldre, mosjonist-elite, pasient-frisk), og som i studiet ønsker å forstå den fysiske og biologiske bakgrunnen for hvordan fysisk aktivitet og systematisk trening påvirker helse og prestasjon.

Kvalifiserer til

Studenter med en bachelor i trening, helse og prestasjon kvalifiserer til blant annet jobber i treningssentre, idrettsorganisasjoner og andre frivillige organisasjoner (for eksempel turistforeningen og skiforeningen), idrettsbarnehager, offentlige etater (for eksempel folkehelseinstituttet, helsedirektoratet og fylkeskommuner) og i private bedrifter med tilhørende virksomhet.
Studieretningen fysisk aktivitet og helse kvalifiserer blant annet til jobber i frisklivssentraler, rehabiliterings- og helseinstitusjoner, samt på arbeidsfysiologiske testlabber.
Studieretningen trening og prestasjon kvalifiserer til for eksempel jobber som fysisk trener i ulike idretter (ballspill og individuelle idretter) på ulike alderstrinn og nivå, fra barneidrett til toppidrett, samt arbeid på arbeidsfysiologiske testlabber.

Studiet kvalifiserer til følgende masterretninger:
Master i treningsfysiologi og master i fysisk aktivitet og helse: Begge studieretninger (trening og prestasjon og fysisk aktivitet og helse) kvalifiserer til begge masterretningene.
Etter fullført master med samlet karakter på B eller bedre er man kvalifisert til videre opptak på NIHs doktorgradsprogram.

Opptakskrav

Opptakskravet er generell studiekompetanse.

 

Politiattest og medisinsk testing

Utdanningen krever politiattest, tuberkulose- og MRSA-testing. Politiattest og egenerklæringsskjemaer for de medisinske testene må legges fram ved studiestart.

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten har

 • bred kunnskap om kroppens anatomi, fysiologi og bevegelsesapparatets funksjon
 • bred kunnskap om kroppens fysiske forutsetninger for at mennesker kan være i aktivitet og ha god helse
 • bred kunnskap om akutte og langsiktige fysiologiske effekter av fysisk aktivitet og trening, og hvordan dette påvirker generell helse og prestasjon
 • kunnskap om sammenhenger mellom ernæring, helse og prestasjon
 • kunnskap om forebyggende og helsefremmende arbeid med vekt på fysisk aktivitet for ulike grupper i befolkningen
 • kunnskap om motiverende kommunikasjon ved livsstilsendring
 • kunnskap om grunnleggende vitenskapelig metodelære og kritisk kildebruk

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan gjennomføre relevante tester for fysisk form og funksjon (styrke, utholdenhet, bevegelighet),  tolke og formidle testresultater
 • kan kartlegge trening og fysisk aktivitet i ulike grupper
 • kan planlegge, tilrettelegge, gjennomføre og evaluere trening og fysisk aktivitet for ulike grupper
 • kan tilegne seg, kritisk vurdere og henvise korrekt til relevant faglitteratur
 • har grunnleggende ferdigheter i metode og statistikk

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan formidle fagstoff til ulike målgrupper, både skriftlig og muntlig
 • kan samarbeide med andre profesjoner innen fagfeltet og gjennom dette bidra til utvikling av praksisfeltet
 • har evne til etisk refleksjon og utviser respekt for enkeltindividet
 • har evne til kritisk refleksjon rundt egen og andres praksis
 • viser en vitenskapelig tilnærming til fagområdet

Læringsformer og aktiviteter

Forberedelse og aktiv deltakelse i forelesningstimer, deltakelse i seminar/kollokvium med lærere til stede, problemløsning, prosjektarbeid, laboratoriearbeid, selvstendig arbeid/oppgave, selvstendig studium, trening/øvelser, praksis/yrkespraksis. Bruk av digitale ressurser, inkludert ulike læringsapper og elektronikse flervalgsoppgaver.

Vurdering av studentenes læring

 • Sriftlig eksamen – vurderer læringsutbyttebeskrivelsene under kunnskap
 • Muntlig eksamen – vurderer læringsutbyttebeskrivelsene under kunnskap og generell kompetanse
 • Rapportskriving - vurderer læringsutbyttebeskrivelsene under alle tre områder
 • Prosjektoppgave - vurderer læringsutbyttebeskrivelsene under alle tre områder
 • Presentasjoner- vurderer læringsutbyttebeskrivelsene under alle tre områder
 • Praktisk-metodisk eksamen - vurderer læringsutbyttebeskrivelsene under alle tre områder, men med fokus på ferdighetsområdet

Innhold og oppbygning

Totalt 100 studiepoeng er felles for alle studenter på trening, helse og prestasjon

 • Første- og andre semester felles 60 sp
 • Tredje semester felles 30 sp
 • Fjerde semester felles 10 sp
 • Femte semester valgfritt 30 sp. Vi vil tilby ulike fordypningsemner, man kan også velge fra andre institusjoner i Norge og utland. Det er spesielt tilrettelagt for utveksling.

De resterende 50sp (20sp i fjerde semester og 30 i sjette semester) er styrt av hvilken rening som er valgt, studieretning trening og prestasjon eller studieretning fysisk aktivitet og helse. Se tabeller.

Oversikt

Studieretning Fysisk aktivitet og helse

Studieretning Trening og prestasjon

Samarbeid med andre institusjoner

Vi har partnerinstitusjoner i Nord Amerika, Europa og Australia.

Utvekslingsmuligheter

Det er tilrettelagt for utveksling i 5. semester.

I dette semesteret blir det også tilbudt emner på engelsk i vårt eget bachelorløp slik at de studenter som ikke reiser ut kan studere sammen med exchange studenter her hjemme. Fagmiljøet framstår som internasjonalt da det er flere internasjonale ansatte.

Tilrettelegging for studenter fra partneruniversitet

Minst 30 sp i programmet vil bli undervist på engelsk.

Obligatoriske emner 1.studieår

EmnekodeEmnenavnStudiepoengSemesterEmneansvarlig
THP100Humanfysiologi10 spVårJonny Hisdal
THP101Funksjonell anatomi10 spHøstOla Eriksrud
THP102Idrettsernæring10 spVårTruls Raastad
IDR107Idrett og samfunn10 spHøstSigmund Loland
IDR109Treningslære10 spVårThomas Losnegard
IDR111Ballspill 15 spHøstOla Fosnæs
IDR114Individuelle idretter 25 spVårPer Haugen

Obligatoriske emner 2. og 3. studieår, studieretning trening og prestasjon

EmnekodeEmnenavnStudiepoengSemesterEmneansvarlig
THP200Arbeidsfysiologi10 spHøstBjarne Rud
THP201Exercise in practice10 ECTSFallTron Krosshaug
MET200Forskningsmetode10 spHøstKnut Eirik Dalene
THP202Treningsfysiologi10 spVårJostein Hallén
THP203Basal biomekanikk10 spVårOla Eriksrud
THP204Metabolisme10 spVårJørgen Jensen
THP305Yrkespraksis (TP)10 spVårBjarne Rud
THP306Treningsplanlegging10 spVårLive Luteberget
THP307Bacheloroppgave (TP)10 spVårOlivier Seynnes

Anbefalte valgbare emner 3. studieår, studieretning trening og prestasjon

EmnekodeEmnenavnStudiepoengSemesterEmneansvarlig
THP300Sport and Exercise Biomechanics10 ECTSFallMatthias Gilgien
THP301Cell Biology10 ECTSFallAdam Sharples
THP302Personlig trener10 spHøstLene Annette Hagen Haakstad
THP311Idrettsmedisin10 spHøstRoald Bahr

Obligatoriske emner 2. og 3. studieår, studieretning fysisk aktivitet og helse

EmnekodeEmnenavnStudiepoengSemesterEmneansvarlig
THP200Arbeidsfysiologi10 spHøstBjarne Rud
THP201Exercise in practice10 ECTSFallTron Krosshaug
MET200Forskningsmetode10 spHøstKnut Eirik Dalene
THP202Treningsfysiologi10 spVårJostein Hallén
THP205Aktivitetsmedisin 110 spVårRunar Barstad Solberg
THP206Helsekommunikasjon10 spVårGro Rugseth
THP308Yrkespraksis (FAH)10 spVårOddbjørn K. Andersen
THP309Aktivitetsmedisin 210 spVårTrine Stensrud
THP310Bacheloroppgave (FAH)10 spVårLene Annette Hagen Haakstad

Anbefalte valgbare emner 3. studieår, studieretning fysisk aktivitet og helse

EmnekodeEmnenavnStudiepoengSemesterEmneansvarlig
THP302Personlig trener10 spHøstLene Annette Hagen Haakstad
THP303Trening og kreft10 spHøstTormod S. Nilsen
THP304Physical Activity and Seniors10 ECTSFallJulie Stang
THP311Idrettsmedisin10 spHøstRoald Bahr