PhD644 Midtveisevaluering Phd (5 sp) 

(Midtermi evaluation PhD )

Fakta om emnet

Emnekode
PhD644
Emnenavn
Midtveisevaluering Phd
Studiepoeng
5 sp
Undervisningsspråk
Norsk/Engelsk
Forkrav
Bare for programstudenter

Kort om emnet

Midtveisevaluering skal gjennomføres midtveis i løpet (fortrinnsvis 3. semester for kandidater med treårskontrakt og 4. semester for kandidater med fireårskontrakt) og senest ett år før planlagt innlevering av avhandlingen.
Midtveisevaluering skal være en anledning for kandidaten til å presentere sitt arbeid for fagpersoner utenfor veilederkretsen og få konstruktiv tilbakemelding og anbefalinger for videre progresjon.

Læringsmål

Kunnskap

Etter avsluttet emne har studenten kunnskap om:

 • Kvalitetsutvikling i eget Ph.d.-prosjektet
 • Veier videre for kvalitetsutvikling av eget Ph.d.-prosjekt
 • Aktuelle alternative teoretiske og metodologiske veivalg

Ferdighet

Etter avsluttet emne kan studenten:

 • Presentere eget Ph.d.-prosjekt
 • Gjøre rede for og begrunne teoretiske og metodologiske veivalg i eget ph.d.-prosjekt
 • Kunne reflektere over aktuelle alternative teoretiske og metodologiske veivalg
 • Reflektere kritisk om progresjon og kvalitet i eget ph.d.-prosjekt
 • Utarbeide og begrunne planer for fullføring av og eventuelle endringer i eget ph.d.-
  prosjekt

Generell kompetanse

Etter avsluttet emne kan studenten:

 • Planlegge eget forskningsarbeid og justere dette ved behov
 • Gjøre rede for, begrunne og reflektere over teoretiske og metodologiske veivalg i eget forskningsarbeid

Læringsformer og aktiviteter

Midtveisevalueringen gjennomføres som et møte eller seminar med en varighet på inntil 2 timer. Kandidaten leverer skriftlig materiale i form av utkast til kapitler eller artikler senest seks uker før evalueringen som grunnlag for en faglig samtale med opponentene. Kandidaten leverer også inn en liste over litteratur som speiler teoretiske og metodologiske veivalg i avhandlingen. Evalueringen innledes med at kandidaten redegjør for Ph.d.-prosjektet sitt basert på oversendt skriftlig materiale.
Opponentene leder deretter en samtale med kandidaten med basis i kandidatens skriftlige
avhandlingsmateriale og framlegget av dette, samt ovennevnte aktuelle litteratur.
Midtveisevalueringen skal resultere i en skriftlig vurdering fra komiteen, med vekt på konstruktive tilbakemeldinger og anbefalinger for videre progresjon i avhandlingsarbeidet.

Måloppnåelse i emnet forutsetter en total studieinnsats på ca. 150 timer. Dette inkluderer
midtveisevalueringen (2 timer).

Arbeidskrav

Innlevering av skriftlig materiale i form av utkast til kapitler eller artikler sammen med aktuell litteratur senest seks uker før evalueringen, deltakelse på evalueringen.

Vurdering/eksamen

Midtveisevalueringen bedømmes til godkjent/ikke godkjent.

Kjernelitteratur

Kandidaten leverer inn en liste over litteratur (ca. 150 sider) som speiler teoretiske og metodologiske veivalg i avhandlingen og fungerer som en del av utgangspunktet for samtalen med opponentene.