Studiehåndbok 2017-2018
   
   
  
Bachelor i idrettsvitenskap 2. og 3.år retning trening, coaching og idrettspsykologi 
Studieprogram
Bachelor i idrettsvitenskap 2. og 3.år retning trening, coaching og idrettspsykologi
Programansvarlig
Einar Sigmundstad
Innledning

Trenerstudiet skal gi studentene grunnlag for å utvikle en forskningsbasert, selvstendig og helhetlig trener- og veiledervirksomhet for barn, unge og voksne deltakere i ulike idrettslige kontekster. Studiet integrerer vitenskapelig og erfaringsbasert kunnskap, og bygges rundt tre sentrale fagområder: aktivitets-/treningslære, coaching/ledelse og idrettspsykologi.

Læringsmål

Kunnskap
Studenten:

 • har inngående kunnskap om idrettsfaglige, idrettspsykologiske og coachingrelaterte begreper og problemstillinger
 • har inngående kunnskap om idrettsaktivitetens egenart og relevante treningsprinsipper
 • har inngående kunnskap om individuelle og mellommenneskelige forhold av betydning for læring og prestasjon i idrett.

Ferdigheter
Studenten:

 • kan arbeide kritisk og selvstendig med idrettsfaglige, idrettspsykologiske og coachingrelaterte problemstillinger som grunnlag for egen helhetlige praksis
 • kan analysere idrettslige bevegelser som grunnlag for trening og læring
 • kan planlegge, tilrettelegge, lede og vurdere trening for utøvere på ulike alderstrinn og ferdighetsnivå
 • kan fremskaffe og anvende forsknings- og utviklingsarbeid som er relevant for trener- og veilederpraksis

Generell kompetanse
Studenten:

 • er etisk bevisst og tydelig verdiforankret i sin trener-/veiledervirksomhet
 • har evne til refleksjon over egen praksis
 • kan på selvstendig grunnlag lede, veilede og tilrettelegge med sikte på å fremme idrettslig læring og personlig utvikling hos individer og grupper
 • kan på en tydelig måte formidle sentralt fagstoff, både skriftlig og muntlig
Organisering og arbeidsformer

Studiet gjennomføres i form av forelesninger og seminar i tillegg til problembaserte prosjekt som er koblet til idretten og et eller flere av de andre emnene.

Kunnskapsintegreringen i de enkelte emner legges til rette ved problembasert undervisning, forelesning, gruppearbeid, egne evalueringer, og seminar i tillegg til prosjekt som er knyttet til idrettslig praksis.

Politiattest
Politiattest skal leveres ved studiestart (Politiregisterforskriften kap 7 §39). Ny politiattest kan kreves i løpet av utdanningen.

Faktaboks
EmnekodeEmnenavnStudiepoengTidspunktAnsvarlig
TCI230Coaching 110 spHøstErik Hofseth
TCI240Fordypningsidrett/treningslære 110 spHøstMathias Haugåsen
TCI241Fordypningsidrett/treningslære 210 spVårEinar Sigmundstad
TCI250Sport Psycology 1 - Motivational and learning in sport and physical activity10 ECTSFallTynke Toering
TCI255Idrettspsykologi 2 - prestasjonspsykologi i idrett10 spVårGeir Jordet
TCI317Ballspillanalyse10 spHøstAlbin Tenga
TCI331Coaching 210 spVårMathias Haugåsen
TCI342Fordypningsidrett/treningslære 310 spVårMathias Haugåsen
TCI355Anvendt idrettspsykologi10 spHøstAnne Marte Pensgaard
TCI390Fordypningsoppgave10 spVårErik Hofseth
IBI217Nutrition and Physical Activity10 ECTSFallTruls Raastad
FAH385Idrettsmedisin10 spHøstRoald Bahr
VTM200Vitenskapsteori og metode5 spVårKnut Erik Dalene
STA200Statistikk 15 spVårBjørge Herman Hansen
HLRInstruktørkurs - førstehjelpBjørn Harald Olstad
Obligatoriske emner 2. år
EmnekodeEmnenavnVurdering
TCI230Coaching 1

Obligatorisk refleksjonsoppgave underveis i studiet som vurderes til bestått/ikke bestått og som må bestås for å kunne gå opp til hjemmeeksamen. Leveres i WISEflow.

Individuell hjemmeeksamen over én uke. Studentene trekker oppgave. Besvarelsen skal maksimalt ha 3800 ord. Øvrige retningslinjer for besvarelsen vil bli oppgitt i undervisningen. Gradert karakter.

Vi gjør oppmerksom på at oppgaver som leveres i WISEflow vil bli kjørt gjennom plagiatkontrollprogrammet Urkund.

TCI240Fordypningsidrett/treningslære 1
 • Individuell skriftlig eksamen, 4 timer. Gradert karakter. Ingen hjelpemidler.
 • 80% obligatorisk fremmøte i praksis, fordi de fleste idretter er avhengige av at studentene er objekter for hverandre. Vurderes til bestått – ikke bestått.
TCI241Fordypningsidrett/treningslære 2
 • Individuell hjemmeeksamen, en uke, maksimalt 3 800 ord. Studentene trekker oppgave. Gradert karakter.
 • 80 % obligatorisk fremmøte i praksis, fordi de fleste idretter er avhengige av at studentene er objekter for hverandre. Vurderes til bestått – ikke bestått.

Vi gjør oppmerksom på at oppgaver som leveres i WISEflow vil bli kjørt gjennom plagiatkontrollprogrammet Urkund.

TCI250Sport Psycology 1 - Motivational and learning in sport and physical activity

Individual written assignments - Pass/fail.  In order to be permitted to do the final exam, students must fulfill the work requirements by passing 2 out of 3 assignments.

All assignments must be submitted via WISEflow, and will be run through Urkund for plagiarism control.

Individual written exam - Graded  4 hours.

Recourses/materials which may be used in the exam: Dictionary

TCI255Idrettspsykologi 2 - prestasjonspsykologi i idrett
 • Gruppeeksamen: Studentene skal i grupper ut fra et valgt eksempel beskrive hvordan ulike begreper innen idrettspsykologi og fra TCI255 er assosiert og påvirker prestasjonsutvikling. Eksamen presenteres muntlig. Bestått/Ikke bestått
 • Individuell skriftlig eksamen, 4 timer. Gradert karakter.
  Tillatte hjelpemidler: Ingen
STA200Statistikk 1

En gruppeoppgave skal leveres skriftlig samt prensenteres muntlig. Bestått/Ikke bestått.
2 timers individuell skriftlig eksamen. Gradert karakter.

Tillatte hjelpemidler ved skriftlig eksamen er godkjent kalkulator og formelsamling (deles ut i eksamenslokalet).

VTM200Vitenskapsteori og metode

En gruppeoppgave skal leveres skriftleg samt presenteres muntleg. Bestått/Ikkje bestått.

2 timars individuell skriftleg eksamen. Gradert karakter. Ingen hjelpemidlar.

HLRInstruktørkurs - førstehjelp
 • Oppmøte: 100%
 • Bestått praksis. Innlevering av oppgave.

Hvis kurset er gjennoført ett av de to siste årene gis fritak fra de seks første timene. Det kreves da kun oppmøte til praksisen som er de 4 siste timene.
Vi gjør oppmerksom på at oppgaver som leveres i Fronter vil bli kjørt gjennom plagiatkontrollprogrammet Ephorus.

Obligatoriske emner 3. år
EmnekodeEmnenavnVurdering
TCI331Coaching 2

Individuell praksisrapport på maksimalt 3800 ord. Rapporten skal leveres 14 dager etter avsluttet praksisperiode og vurderes til bestått/ikke bestått.

Praktisk-metodisk eksamen der studenten leder aktivitet med sin praksisgruppe eller med en gruppe av medstudenter. Studenten får 2 dagers forberedelse ut fra oppgitt oppgave. Studenten gjennomfører det planlagte opplegget og begrunner sine valg i en etterfølgende refleksjonssamtale. Gradert karakter, A-F.

Vi gjør oppmerksom på at oppgaver som leveres i WISEflow vil bli kjørt gjennom plagiatkontrollprogrammet Urkund.

TCI342Fordypningsidrett/treningslære 3

Individuell skriftlig kunnskapsprøve. 4 timer. Gradert karakter, A-F.

Individuell muntlig eksamen med gradert karakter, A-F.

De to karakterene teller 50/50 for samlekarakteren i emnet.

Tillatte hjelpemidler: Ingen

TCI390Fordypningsoppgave

Individuell skriftlig oppgave, i form av en vitenskapelig artikkel, på 6000-8000 ord. Gradert karakter.

Vi gjør oppmerksom på at oppgaver som leveres i WISEflow vil bli kjørt gjennom plagiatkontrollprogrammet Urkund.

Anbefalt valgbare emner 3. år
EmnekodeEmnenavnVurdering
TCI317Ballspillanalyse
 • Individuell labrapport. Bestått/ikke bestått.
 • «Live»-analyse av en kamp ved bruk av analyseverktøyet Interplay-sports. Bestått/ikke bestått

Begge deler må være bestått for å få godkjent emnet.

TCI355Anvendt idrettspsykologi

a)     Labrapporter, inkludert loggbok (bestått/ikke bestått)
b)     Skriftlig presentasjon av en case, med forslag til treningsopplegg for valgt utøver (gradert karakter)

Vi gjør oppmerksom på at oppgaver som leveres i WISEflow vil bli kjørt gjennom plagiatkontrollprogrammet Urkund.

IBI217Nutrition and Physical Activity
 • Laboratory report on your diet. Pass/fail.
 • Folder including 4-hour individual written examination and group examination (3-6 students) with written report and presentation (20 min). Graded A-F.
 • Attendance during group presentations is compulsory.

 Recourses/materials which may be used in the exam: Dictionary 

FAH385Idrettsmedisin

Mappevurderingen vil skje på grunnlag av en 
a) case presentasjon
b) multiple choice eksamen (90 minutter) etter at alle presentasjonene er gjennomført. Alle hjelpemidler er tillatt. 
c) innlevering av fordypningsoppgave (oppgavetekst vil bli gitt ved semesterstart)

Det gis én samlet, gradert karakter (A-F).

Vi gjør oppmerksom på at oppgaver som leveres i WISEflow vil bli kjørt gjennom plagiatkontrollprogrammet Urkund

 

Norges idrettshøgskole | Sognsveien 220 | Telefon: +47 23 26 20 00 | Fax: 22 23 42 20 | E-post: postmottak@nih.no | webmaster@nih.no